//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

EMINE KOCA

GİYSİ YÜZEY TASARIMINA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMDA TASARIMCININ ROLÜ

DESIGNER’S ROLE IN AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO GARMENT SURFACE DESIGN

Türkçe

1.ULUSLARARASI İSTANBUL TEKSTİL SANATI - TASARIMI SEMPOZYUMU

Marmara Üniversitesi /İstanbul

64-75

2012

Tasarım, Giysi tasarımı, Tasarımcı, Origami, Sanat

 

Küreselleşme kavramının her alanda hissedildiği günümüzde, moda anlayışında tasarım olgusunun önemi artarken, giysi tasarımlarında yaratıcılık, yenilik ve orijinallik gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Bu kavramların işlevsellik kazanmasında, özellikle tasarımcıların değişik tüketici taleplerine cevap verecek moda uygulamaları için, disiplinler arası bir yaklaşım sergileyen ve tüketiciye alternatif eğilimler sunacak bir vizyona gereksinimleri vardır. Her geçen gün moda ve sanatın daha da yaygınlaşarak çağdaş yaşamın elemanları haline gelmesi, iki disiplinin birbirlerinin sınırları içine girmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak ikisi arasındaki farklılığı bu ilişkiyi bozmayacak şekilde dengede tutarak tasarımlar yapmak tasarımcının vizyonu ile yakından ilişkilidir. Tasarımcı ve sanatçının ilham kaynakları ve motivasyonlarında şaşırtıcı bir benzerlik olduğu, sanatsal çalışmaların önemli esin kaynaklarından birini oluşturduğu ve bunun görsel etki açısından önem taşıdığı tasarımcı tarafından bilinmelidir. Günümüzde, orjinallik, yenilik ve yaratıcılık değerleri yüksek olan koleksiyonlar oluşturma çabaları tasarımcıları, giysilere kalıp formu ile tasarım özelliği kazandırmaktan ziyade farklı yüzey ve doku tasarımları ile tasarım değeri kazandırma uygulamalarına yönlendirmiştir. Bu uygulamalarda farklı sanat dallarından etkilenerek tasarım değeri yüksek giysiler oluşturmanın yanında, tasarımcılar sıra dışı deneyimlerle yaratıcılıklarını geliştirerek, gelecek için vizyonlarını da belirlemiş olacaklardır. Tasarımcının vizyon sahibi olmasında, disiplinler arası çalışmaların öneminin vurgulandığı bu çalışmada; kağıt katlama sanatı olarak ta bilinen origami sanatı tekstil malzemeleri kullanılarak yüzey tasarımlarında yorumlanmış, söz konusu yüzeyler ile özgün giysi tasarımları oluşturularak, tasarım sürecinin “analiz”, “sentez” ve “yansıtma” aşamalarında disiplinler arası çalışmanın giysinin tasarım değerine katkıları ve bu katkılarda tasarımcının rolü değerlendirilmeye çalışılmıştır.

 

While in the present time when the conception of globalization is being felt in every field importance of the fact of design has increased in fashion understanding, conceptions such as creativity, innovation and authenticity have come to the forefront in garment designs. In gaining of functionality by these conceptions, particularly for fashion practices of the designers to respond different consumer demands, they require a vision that displays an interdisciplinary approach and that will offer alternative trends to the consumer. Fashion’s and art's becoming further widespread and elements of contemporary life day by day makes it inevitable for the two disciplines to penetrate into the boundaries of each other. However, making designs through balancing the difference between them so as not to compromise that relationship is closely associated with the vision of the designer. It should be known by the designer that there is a surprising similarity between the sources of inspiration and motivations of the designer and artist, that artistic works constitute one of the important guiding spirits, and that this is important in terms of visual impact. Today, the attempts to create collections with high levels of authenticity, innovation and creativity have induced the practices of giving value of design to the garments with different surface and texture designs rather than giving the feature of design with pattern form. In these practices, in addition to creating garments of high value of design through being influenced by different branches of art, the designers will have established their visions for future by improving their creativity with extraordinary experiences. In this study emphasizing importance of the interdisciplinary works in designer’s gaining vision, the art of origami which is also known as paper folding art has been interpreted on surface designs using textile materials, and by creating authentic garment designs with the said surfaces, it was tried to evaluate the contributions of the interdisciplinary work to the design value of the garment in the “analysis”, “synthesis” and “reflection” stages of the design process, and role of the designer in these contributions.