//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

EMINE KOCA

TÜKETİCİLERİN HEDONİK GİYSİ ALIŞVERİŞİNE EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF CONSUMER TENDENCIES TOWARDS HEDONISTIC SHOPPING FOR CLOTHES

İngilizce

European Journal of Research on Education

Special Issue- 2:Human Resources Management

Volume:1 - Special Issue

54-64

2000

http://www.iassr.org/wp/?p=346

Clothing, purchasing, shopping, hedonistic

 

Çoğu kişi için ihtiyacın ötesinde bir olay olarak görülen giyinme konusunda, kişiler geleneksel satın alma anlayışından farklı, duygusal anlamda haz duyabilecekleri, zevk alabilecekleri hedonik (hazcı) alışverişler yapmaktadırlar. Giysi satın almada tüketicileri bir ürünü almaya yönlendiren ve duygusal anlamda haz duymasını sağlayan faktörler kişilere göre farklılık göstermekte ve bu farklılıklar çeşitli değişkenlerden etkilenmektedir. Bu değişkenler arasında, kişilik özellikleri, beğenilme, prestij kazanma, modaya uyma, farklı olma gibi içsel faktörler yer alabildiği gibi, konfor, kullanım süresi, moda, ekonomiklik gibi dışsal faktörler de yer alabilmektedir. Bu nedenle, giyinmenin kişiler için ifade ettiği anlam ve ihtiyaç ötesi giysi alışverişi yapma durumları incelenerek, tüketicilerin giysileri hangi duygular içerisinde satın aldıklarını, kadın ve erkek tüketiciler arasındaki farklılık olup olmadığını belirlemek araştırmanın odak noktası olmuştur. Tüketicilerin hedonik giysi alışverişine eğilimlerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmanın örneklem grubunu, Ankara’da yaşayan ve random yöntemiyle belirlenen 418 tüketici oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Toplanan veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS 15) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, giysi satın almada tüketici algılarının ve tercihlerinin hem hedonik hem de faydacı beklentileri içerdiği, hedonik giysi tüketiminde demografik özelliklerin etkili olduğu, erkeklere oranla bayanların hedonik giysi alışverişine daha eğilimli olduğu belirlenmiştir.

 

When it comes to clothing, which for most people is seen as something more than just a need, people break with traditional notions of shopping and shop hedonistically (sensationally) getting a thrill or experiencing pleasure in an emotional sense. The factors that drive consumers to buy a product when purchasing clothes and that give them an emotional thrill seem to change from one person to another, these differences being influenced by a number of variables. Just as these variables can include such personal factors as personality traits, being popular, gaining prestige, keeping up with fashion and being different, external factors such as comfort, duration of use, fashion and value for money are also relevant. Therefore, the focus of this study was on determining what feelings drive consumers when they shop for clothes and whether or not there are any differences between male and female consumers, and to do this by examining what clothing means to people and by studying incidents of clothes shopping that go beyond simple needs. The sample group for this study, which aims to evaluate consumers' hedonistic trends in clothes shopping, consists of 418 consumers all living in Ankara and chosen at random. The data collected in the survey was gathered using a data collection tool developed by researchers. The collected data was analyzed using the Social Sciences Statistics Package (SPSS 15). As a result of the survey it was determined that customer perceptions and preferences when shopping for clothes included elements of pleasure and practicality. It was also determined that demographic characteristics were also a factor in pleasure-shopping for clothes and that women were more inclined than men to pleasure-shop for clothes.