//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

AYBALA SARIABDULLAHO

Türk Ailesinde Çocuk ve Tüketim.

Child and Consumption in Turkish Family

Türkçe

Türk Halkları Edebiyatları II: Çocuk Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı

Bakü, Azerbaycan

Qafqaz University

580-585

2008

aile, çocuk, kültür, tüketim, tüketici davranışları

 

Bu çalışma, Türk ailesindeki çocukların tüketim davranışlarını ortaya koymak ve bu konuda yapılan çalışmalar ışığında önerilerde bulunmak amacını taşımaktadır. Kültürel kimliğin, insanî değerlerin koruyucusu ve aktarıcısı olarak kabul edilen aile, çocukların tüketim alışkanlıklarını kazanmasında model teşkil eder. Tüketim ve tüketicilikle ilgili tutum, davranış ve görüşler yaşamın ilk yıllarında oluşmaktadır. Bir bireyin tüketim davranışlarını belirleyen ya da tüketici olarak sosyalleşmesini sağlayan en önemli kurum ailedir. Aile aynı zamanda en uzun ilişki kurulan, tüketimin öğrenildiği ve tüketim davranışlarının şekillendiği temel birim olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile tutum geliştirici, davranışı koşullayıcı ve belirleyici bir işleve sahip olduğu için, tüketim davranışları daha çocukken ve aile içinde şekillendirilir. Özel tüketici grubu olan çocuk tüketiciler, gelecekte ekonomiye yön verecek olan bireylerdir. Bu nedenle, ailelere ve çocuklara ayrı ayrı tüketici eğitimi verilmelidir. Bu eğitim okul öncesi dönemden başlamak üzere örgün eğitimin her kademesinde ve yaygın eğitim yoluyla verilmelidir.

 

The current study aimed at determining consuming behaviour of Turkish family and making some suggestions depend on the studies carried out in this field. Being considered as the protector and the transformer of cultural identity and humanistic values, family constitutes a model in making children attain consuming behaviours. Attitudes, behaviours and ideas dealing with consumption and being a consumer are formed in the early years of life. The most significant foundation determining the behaviour of consumption or making him socialized, as an individual is family. Family is also encountered as the basic unit where the longest relationship occurs, consumption is learned, and where the behaviour of consumption is formed. As family has a function of attitude developer, behaviour conditioner and determiner, the behaviour of consumption is formed as earliest as childhood and within the family. Child consumers as special group of consumption are the individuals who are going to lead the economy in the future. In this purpose, families and children should be educated separately. This education should be at every stage of the formal or private education, starting from preschool education onwards.