//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Kitap İçinde Bölüm

HALIT CAL

1192 Numaralı 1697 – 1716 Tarihli Hurufat Defterine Göre Bulgaristan ’ daki Türk Mimarisi

Turkish Architecture in Bulgaria According to the Hurufat Records No. 1192 Dated 1696-1716.

Türkçe

2001

Hurufat defterleri, Bulgaristan, mimari, vakıflar

 

81 sayfalık defterdeki 1833 kayıttan 470 tanesi Bulgaristan hakkındadır. Bu kayıtlarda 122 yerleşimin adı geçer. 13 yapı türünde 248 yapı belirlenmiştir. Bunların bazıları yeni yapılmış bazıları tamir edilmiştir. Tespit edilen 82 vakıftan 17 tanesini kadınlar kurmuştur. Bir kişinin birden fazla göreve atanmasının yüksek bir oranı vardır. Görevlilere verilen ücretler şehirlere ve vakıflara göre değişmektedir.

 

470 of 1833 records in 81 pages records are about Bulgaria. There are 122 settlement names occur in these records. 248 buildings are determined in 13 building types. Some are new 8 others are mended. 17 vaqfs were established by women in all of 82. There is a high scale at promotions for one person. The fees paid for the charges are variable from city to city and from vaqf to vaqf.