//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

Mustafa Yaşar Şahin

AKADEMİSYENLERİN VE MİLLETVEKİLLERİNİN SPOR SİYASET ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF PARLIAMENTARIANS AND ACADEMICS FOR THE INTERACTION OF POLITICS AND SPORTS

Türkçe

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2

XVI

25-45

2011

Siyaset, Spor, İktidar

 

Bu çalışma, spor olgusunun siyaset kurumu ile etkileşiminin, akademisyenler ve milletvekilleri perspektifinden belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerinde, sosyal alanda çalışma yapan öğretim elemanları ve milletvekilleri, örneklem grubunu ise bu grubun içinden random yöntemi ile seçilen 86 akademisyen ve 83 milletvekili oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen “Spor Siyaset Etkileşimini Algılama Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise istatistikî yöntem olarak, frekans, yüzde dağılımları, bağımsız gruplar için t-test ve “Kruskal Wallis H Test” kullanılmıştır. Araştırmada; “Spor Siyaset Etkileşimini Algılama Ölçeği”nin alt boyutlarına ilişkin ortalama puanlarının istatistiksel bulgularına göre; Milletvekillerinin ve Akademisyenlerin “Spor-Siyasal Sistem İlişkisi” alt boyutuna ilişkin ortalama puanlarının birinci sırada yer aldığı ve bunu sırasıyla “Spor-Devlet/İktidar İlişkisi” ve “Spor-Siyaset İlişkisi” alt boyutlarının izlediği tespit edilmiştir. Bir başka ifade ile her iki katılımcı grubu içinde spor politika etkileşiminde “Spor-Siyasal Sistem İlişkisi”nin daha ön planda olduğu ifade edilebilir. Siyasilerin spor olgusunun popülerliğine vurgu yaptıkları, araştırma grubunun sporda siyasetin etkisinin olduğuna inandıkları, ayrıca katılımcıların “spor hizmetleri devletin sorumluluklarındandır” ifadesine büyük bir çoğunluğun (%86.1) katıldığı ve %90.7’sinin de “spor yatırımlarının gerçekleşmesinde siyasi etkileri” önemli gördükleri tespit edilmiştir. Araştırmada akademisyenlerin, %60.5’i, milletvekillerinin ise %67.5’inin “spor federasyonlarında özerkleşmenin” ve akademisyenlerin %68.6’sı ile milletvekillerinin %79.5’inin de “sporun bağımsız bir üst yapı modeli ile sevk ve idare edilmesinin, siyasetin spor yönetimindeki etkisini azaltacağına” inandıkları bulunmuştur. Katılımcılar sporu, toplumda milli kimlik oluşturmada, uluslararası spor müsabakalarını ise devletlerin itibarını artırmada, bir etken olarak nitelendirmekte, ayrıca sportif programlar ve faaliyetler için kanuni teminatların sağlanmasını isterken, spor kurumlarının siyaset kurumu karşısında bağımsız olmasına dikkat çekerek, spor yönetiminde özerk-bağımsız bir modelin olmasını vurgulamaktadırlar.

 

This study was performed to determine the interaction of the political institution and sport as a means of perspective of academics and parliamentarians. The population of this study was consisted from departments of School of Physical Education and Sports in Universities, academics and parliamentarians who work in the social field, the sample group of 86 academics and 83 parliamentarians are selected by random method. The collection of data, developed by the researcher "Sports Political Interaction Detection Scale" was used. As the statistical method to analyze the data, frequency, percent distribution, and independent groups t-test and “Kruskal Wallis H Test” was used. In study, according to the average scores on the sub-dimensions the statistical findings of "Sports Political Interaction Detection Scale", the parliamentarians and academics "Sports-Political System Relationship" sub-average scores on the size of the first place, respectively, and it "Sports-State / Government Relationship" and "Sports-Politics Relationship" followed by sub-dimensions have been identified. In other words, the interaction of both participants in the group of sports policy, "Relationship Between Sports-Political System," the more that can be expressed in the foreground. Politicians to their emphasis on the popularity of sports phenomenon, the research group, believed to be the effect of politics in sport, as well as participants “sporting services responsibilty of state", the large majority (86.1%) participated and 90.7%'s emphasize of the "realization of the political effects of investment in sport" has been determined in survey. In study, academics 60.5%, while 67.5% of parliamentarians have been believed “autonomous sports federations"and academics 68.6%, parliamenterians 79.5% have been believed "regardless of the sport model with a top structure is the conduct and administration, the effect of diminishing the direction of politics in sport” has been found. Participants indicated that sport is an important tool creating the national identity and has developed into feelings of national unity and solidarity. Also they want to obtain laws for sportive programs and activities but in an independent