//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

ERDOGAN SAMA

DESTEKLEYİCİ VE GELİŞTİRİCİ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPORTING AND NOURISHING LEADERSHİP CHARACTERISTICS AND ORGANISATIONAL ADHERENCE

Türkçe

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

2

9

313-342

2011

tebd@gazi.edu.tr

Destekleyici Liderlik, Geliştirici liderlik, Örgütsel Bağlılık

 

Bu çalışmada, okul müdürlerinin destekleyici ve geliştirici liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Ankara ilinin, Çubuk ilçesinde devlete bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan 509 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma, basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 9 okuldan 180 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında okul müdürlerinin destekleyici ve geliştirici liderlik düzeylerini belirlemek amacıyla "Destekleyici ve Geliştirici Liderlik Özellikleri Ölçeği" ve öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını ölçmeyi amaçlayan "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, Pearson Momentler Çarpım Korelâsyon Katsayısı, Basit Doğrusal Regresyon Analizi, Bağımsız gruplar için t-testi, frekans ve yüzde dağılımlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve destekleyici ve geliştirici liderlik özelliklerine ait algıları, cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermemektedir. Okul türü ile örgütsel bağlılığın uyum ve içselleştirme boyutları arasında ilişki görülmezken, özdeşleşme bağlılığı ile destekleyici ve geliştirici liderlik yaklaşımlarına dair algılamada okul türüne göre anlamlı farklılıklar görülmüştür. Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin özdeşleşme bağlılıklarının ve destekleyici ve geliştirici liderlik algılarının, ilköğretimde çalışan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Destekleyici ve geliştirici lider özellikleri, örgütsel bağlılığın uyum boyutunu negatif yönde anlamlı olarak yordamaktadır. Destekleyici ve geliştirici liderlik özellikleri, örgütsel bağlılığın özdeşleşme ve içselleştirme boyutlarını ise pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir.

 

This study aims to research and to evaluate the impact of supporting and improving leadership approach of school principals on organizational loyalty of teachers according to the teachers' perception. The gender and the school types are taken into consideration in the evaulation. The population of the research consists of 509 teachers working at the primary and secondary schools in Çubuk province, Ankara. The sample of the research is made up of the 180 teachers chosen randomly from 9 schools. "Survey on Supporting and Improving Leadership Features" for designating supporting and improving leadership levels of school principals and "Scale of Organizational Loyalty" aiming to measure the organizational loyalty of teachers are used to retrieve data. In analysis of data, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, Simple Linear Regression Analysis, independent t-test and Frequency and Percent Distribution tests are used. According to research results, organizational loyalty and perceptions for supporting and improving leadership features of teachers do not vary due to gender parameter. While there is no relationship between type of school and adaptation and adoption scope of organizational loyalty, there are ignificant differences between sense of identification and perception for supporting and improving leadership approach in accordance with type of school. It is determined that sense of identification and perception for supporting and improving leadership approach of teachers working at secondary schools are higher than those of working at primary schools. Supporting and improving leadership approach significantly affects the adaptation of organizational loyalty in the negative direction, on the other hand, it affects sense of identification and adoption scope of loyalty in the positive direction.