//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Hüseyin BUDAK

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE HİSSE SENEDİ SEÇİMİNDE BİR UYGULAMA

Türkçe

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTATİSTİK

Yrd. Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ TEKİN

2010

Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Süper Etkinlik, Çapraz Etkinlik, Hisse Senedi Seçimi,Data Envelopment Analysis, Efficiency, Super Efficiency, Cross Efficiency, Stocks Selection

 

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı, karar verici konumundaki firma yöneticilerinin firma kaynaklarını en etkin şekilde kullanabilecek yönetimsel kararlar almaya zorlamaktadır. Kaynakların etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti de yöneticileri, benzer girdiler kullanarak benzer çıktılar üreten sektördeki diğer firmalarında göreli etkinlerini hesaplamaya itmektedir. Bu çalışmada, çok girdili ve çok çıktılı üretim ortamlarında karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçümünde kullanılan, parametrik olmayan yöntemlerden Veri Zarflama Analizi incelenmiştir. Bu yöntemle, İMKB 100 endeksinde bulunan firmaların etkinlik göstergeleri olan finansal oranlar girdi ve çıktı değişkeni olarak kullanılarak hisse senetlerinin göreli etkinlikleri hesaplanmıştır.

 

The intense competition environment nowadays compels company administrators, as decision-makers, to take managerial decisions on using the company all their sources in the most efficient way. Whether these sources have been used efficiently or not makes administrators take the relative efficiency of other competition companies, which give similar outputs with similar inputs, into account and calculate it. The present study analyzed the non-parametric method, Data Envelopment Analysis (DEA), which is used in calculating relative efficiency of decision making units in multi-input and multi-output production process. With this method, the relative efficiency of stocks has been calculated by using financial ratios input and output variables which are the indicators of the companies in IMKB 100 stock index.