//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

ADNAN ALTUN

21. YÜZYIL VATANDAŞLIĞI İÇİN GEREKLİ BİR BECERİ OLARAK MEDYA OKURYAZARLIĞI: UNESCO, AB VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

MEDIA LITERACY AS A SKILL REQUIRED FOR THE 21st CENTURY CITIZENSHIP: THE EXAMPLES OF UNESCO, EU AND TURKEY

Türkçe

I. Uluslararası Avrupa Birliği, demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu

Ankara

Pegem Akademi

9-17

2009

Vatandaşlık Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, UNESCO, AB, Türkiye, Citizenship education, media literacy, UNESCO, EU, Turkey

 

Bu çalışmanın amacı UNESCO, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki medya okuryazarlığı konusunda yapılan çalışmaların incelenerek etkili bir vatandaşlık eğitimi için medya okuryazarlığının nasıl ele alındığı ortaya koymaktır. Bu araştırmada doküman analizi yöntemine başvurulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Bu çalışmada da UNESCO, AB ve Türkiye’de medya okuryazarlığı ile ilgili yapılan çeşitli sempozyum, konferans, seminer, çalıştay, araştırma, program vb. çalışmalarına ait dokümanlara ulaşılarak doküman analizi yapılmıştır. Hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırma problemi; vatandaşlık eğitimi boyutunda ele alınan medya okuryazarlığı çalışmaları, doğrultusunda belirlenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak UNESCO’nun medya okuryazarlığı ile ilgili yapmış olduğu Grunwald Medya Eğitimi Deklarasyonu (Almanya, 1982), Medya Eğitiminde Yeni Yönelimler Konferansı (Fransa, 1990), Medya ve Dijital Çağ İçin Eğitim Konferansı (Avusturya, 1999), Gençler İçin Medya Eğitimi Semineri (İspanya, 2002) ve Medya Eğitimi Tavsiye Kararları (Fransa, 2007) gibi uluslar arası çalışmalarla ilgili dokümanlar dikkate alınmıştır. Daha sonra Avrupa Birliği’nin başta Medya Okuryazarlığı Uzman Grubu’nun çalışmaları olmak üzere 2004 Daha Güvenli İnternet, Halka Danışma, Avrupa’da Medya Okuryazarlığı İle İlgili Güncel Eğilim ve Yaklaşımlar ve MEDYA 2007 gibi çalışmaların raporları ele alınmıştır. Son olarak Türkiye’de de Şiddeti Önleme Platformu’nun Medya ve Şiddet Alt Çalışma Grubu’nun yaptığı toplantıların sonuç raporu (2004), Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen I. Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı (2005), Medya Okuryazarlığı Dersi Taslak Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu (2006) ve İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı (2007) gibi çeşitli çalışmalar dikkate alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde araştırmanın bulguları tartışılmış ve Türkiye’de medya okuryazarlığı öğretiminin vatandaşlık eğitimi bağlamında nasıl ele alınabileceği konusunda araştırmacılara, uygulayıcılara ve karar vericilere çeşitli öneriler sunulmuştur.

 

The aim of this study is to reveal how media literacy is taken into account in the context of citizenship education by examining studies made by UNESCO, the European Union and the Turkey. Document analysis technique was used in this study. Document analysis is described as a technique that relies heavily upon a variety of written materials for data, insights, and judgments about programs or events. Documents of the studies made by UNESCO, The EU and Turkey were analyzed in this study. It has been determined which document is important and to use as data source based on research problem. In this direction, the studies made by UNESCO were first dealt with. The studies in media literacy is Grunwald Declaration on media education (Germany, 1982), Conference on New Direction in Media Education (France, 1990), Conference on Educating for the Media and the Digital Age (Vienna, Austria, 1999), The Seminar on Youth Media Education (Spain, 2002) and 12 Recommendations for Media Education (France, 2007). In addition to the studies, some curriculum and researches that made by UNESCO were also reviewed. Then the studies in media literacy made by the European Union are taken into account. The studies are The Media Literacy Expert Group’s works, The Safer Internet Plus (2004), Public Consultations (2006), Current trends and approaches to media literacy in Europe (2006) and MEDIA 2007. Finally studies made by Turkey are taken into account. This studies are Media and Violence Working Group’s results report (2004), I. International Media Literacy Conference (Istanbul/Turkey, 2005), Curriculum of Elective Media Literacy Course (2006) and Teacher Guide of Elective Media Literacy Course (2006). At the last section of this study, findings were discussed and presented some suggestion to practitioners and researchers on how media literacy is taken into account in the context of citizenship education in Turkey.