//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

CEMIL CAHIT YESILBUR

TARİHİ YERLERLE TARİH EĞİTİMİ: BİR KILAVUZ ÖRNEĞİ

History Education With Historical Places: A Sample Guide

Türkçe

Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu

18 Mart Üniversitesi Çanakkale

Nobel Yayın Dağıtım

563-568

2008

Tarih Eğitimi, Tarihi Yerlerle Öğretim, Tarihi Yerlerle Öğretim Kılavuzu.

 

Tarih ve tarih dersinin öğretimiyle ilgili son yıllarda ülkemizde ve dünyada birçok tartışma ve çalışma bilim adamlarını araştırmaya sevk etmiştir. Tarih dersi ve tarih kitaplarıyla ilgili eleştirilerin ortak noktası, kronoloji ve tarihsel olguların katı bir biçimde öğretilmek istenmesi, ders kitaplarının sıkıcı ve hatalı olması, öğretmenin anlatmasına dayanan, araştırmaya ve düşünmeye sevk etmeyen, ezbere dayalı bir anlayışın hâkim olduğudur. Bu durum eğitimcileri ve tarihçileri yeni arayışlar içine sevk etmiştir. Tarih dersi nasıl öğretilmeli? Öğrencilere nasıl sevdirilmeli? sorularına cevap aranmıştır. Tarih öğretiminde yeni yaklaşımlar, yeni metot ve teknikler uygulanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda tarihi yerlerin tarih öğretiminde kullanılması ön plana çıkmaya başlamıştır. Geçmiş ile bugün arasında diyalog kurmanın ve öğrencilerde bu şekilde tarih anlayışı geliştirmenin en iyi yollarından birisi de tarihi yerlerin kullanılmasından geçer. Tarihi yerler öğrencilerin dokunabilecekleri ve görebilecekleri, teneffüs edebilecekleri ve duyabilecekleri kadar somut ve gerçektir. Hiçbir kelimenin yapamayacağı kadar eğitim ve öğretimde etkilidir. Öğrencilerde tarihi bilinci oluşturmada en önemli araçlardan birisidir. Tarihi yerleri eğitim öğretim ortamında kullanmak temelde iki yolla mümkündür. Birincisi alan gezileri düzenleyerek öğrencileri bizzat tarihi olayın yaşandığı yere götürmek, diğeri ise tarihi yerleri sınıf ortamına getirmektir. Tarihi yerler öğretim kılavuzu, müfredatta yer alan tarih konularının geçtiği yerleri sınıf ortamına getirmektedir. Tarihi yerlerle öğretim kılavuzları ülke çapındaki tarihi yerleri direkt olarak sınıfa getirerek öğrenmeyi zenginleştirmede oldukça büyük bir olanak sağlar. Öğrenciler, dikkatlice seçilmiş yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla bu özel yerlerin heyecanını hissederler. Her bir kılavuz, bir veya daha fazla tarihi yeri, tarih ve sosyal bilgiler müfredatına bağlı konuları, yayınları ve olayları içerir. Tarihi yerlerle öğretim kılavuzunun en önemli amacı, öğretmenlerin yazılı kaynakları kolaylıkla kullandıkları gibi tarihi yerleri de kaynak olarak kullanmalarını sağlamaktır. Bu anlamada tarihi yerlerle öğretim kılavuzları, tarih eğitimine yeni bir soluk aldıracak, öğrencilerin daha aktif olarak derse katılımlarını sağlayacak yeni bir yaklaşımdır.

 

lesson and history teaching in our country and in the world have leaded scientists to make research. The common points of the critiques related to history lesson and history books are being tried to teach chronology and historical phenomena strictly, boring and inaccurate history books, lessons which are teacher-centered and based on teacher's instruction, not leading to research and thinking, and a dominant understanding based on memorization. This situation has lead educationalists and historians for new seeking. Answers have been searched to the questions such as "How should the history lesson be taught?" and "How should it be endeared to students?". New approaches, new methods and techniques have been tried to be applied in history teaching. In accordance with this, the usage of historical places in history teaching started to arise. One of the best ways of making connection between past and today and developing a history understanding for the students like this is possible with using historical places. Historical places are as concrete and real as for students to be able to touch and see, to breathe and hear. They are really efficient in education and teaching as no words can do. It is one of the most important tools to form a sense of history by the students. There are two ways to use historical places in education. The first way is to take students to the places which the historical events take place by organizing field trips and the other one is to bring historical places to the class environment. Guide for teaching with historical places is to bring historical places that the historical events In the curriculum take place to the class environment. Guides for teaching with historical places provide a really big opportunity to enrich learning by bringing historical places in world-wide to the class directly. Students feel the enthusiasm of these special places by means of carefully selected written and visual materials. Each guide includes one or more historical place(s), subjects, publications and events depend on the history and social studies curriculum. The most important aim of the guides for teaching with historical places is to ensure that teachers can use historical places as a source as they use written sources easily. In this context, guides for teaching with historical places will bring in a new educational method for history education and it Is also a new approach which will provide students actively engaged in the lessons.