//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

Bahri Ata

Türk Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Eğitiminde Analoji Anlayışları

The Turkish Prospective History Teachers’ Understanding of Analogy in History Education

İngilizce

4th HEIRNET CONFERENCEHISTORY EDUCATION, IDENTITY AND CITIZENSHIP IN THE 21ST CENTURY

MARMARA UNIVERSITY

1-12

2007

Analogy, History Education, History Teachers, Pedagogy, Tarih Eğitimi, Analoji, Tarih Öğretmen Adayları

 

Özet İngiliz yazar Leslie Poles Hartley’in (1953) vurguladığı gibi “Geçmiş yabancı bir diyardır. İnsanlar orada pek çok şeyi farklı yapar.” Tarihçiler analojileri tehlikeli akıl yürütme biçimi olarak görürken, tarih öğretmenleri tarih sınıflarında bir çeşit öğretim aracı olarak analojileri kullanmakta ısrarlı görülmektedir. Tarih öğretmenleri öğrencilerin ilgisini çekmek, bilinen konuları bilinmeyenlerle karşılaştırmalarını sağlamak, bazen gerçekten iki olay arasındaki benzerliklere inandıkları için analojiler kurmaktadır. Bu çalışma Türk tarih öğretmen adaylarının tarih eğitiminde analoji anlayışlarını incelemektedir. Bu çerçevede 61 tarih öğretmeni adayı çalışmaya katılmıştır. Konuya ilişkin görüşlerini almak için bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Daha sonra bu kompozisyonlar içerik analizi ile incelenmiş, böylece temel kategoriler saptanmıştır. Sonuç olarak, Türk tarih öğretmen adaylarının yaptığı analojiler üç kategoride toplanabilir. Birincisi geçmişteki iki olay arasında kurulan analojiler. İkincisi, güncel ve tarihsel olaylar arasında kurulan analojiler. Üçüncüsü tarihsel terimleri benzer güncel terimlerle açıklamaya yönelik analojiler. Birinci ve üçüncü kategoriler sadece pedagojik amaçlarla oluşturulmuştur. İkinci kategorideki öğretmen adayları ise Hegel’in kavramsallaştırdığı pragmatik tarih felsefesini benimsediklerini göstermişlerdir. Düşüncelerini pragmatik ve siyasi amaçlarla güncel olayların etkisi altında ifade etmişlerdir.

 

“The past is a foreign country: they do things differently there” as Leslie Poles Hartley, a British author (1953) emphasized in her famous novel. Eventhough historians think analogies as dangerous reasoning, history teachers seem to be insistent in using analogies in history education. The history teachers establish analogies in order to attract students’ interest, to compare unfamiliar subjects to familiar ones and sometimes to stress the similarities of two historical events. This study examines Turkish prospective history teachers' understanding of analogy in history education. A total of 61 prospective history teachers participated in this study. They were asked to write an example of analogy used in history courses to develop their students’ reasoning. Later, their examples were studied in terms of content analysis. It can be concluded that the analogies of Turkish prospective history teachers can be categorized into three groups. The first group consists of the analogies between current and past events. The second one is analogies in the past historical events. The last one is pedagogic analogies. The second and third groups are formed to establish pedagogical purposes. Some showed the pragmatic philosophy of history, developed by Hegel. They expressed their own ideas under the influence of current events for pragmatic and political purposes.