//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

Ahmet SIMSEK

TARİH ÖĞRETİMİNDE ÇEVRE İNCELEMELERİ KAPSAMINDA TARİHÎ YAPILARDAN FAYDALANMAYA BİR MODEL: CACABEY MEDRESESİ

The Model To Benefit From Historical Places In Extent Of Enviromental Research:Medresse Of Cacabey

Türkçe

I. Kırşehir Bilgi Şöleni 2003

Kırşehir

Kırşehir Eğitim Fakültesi

2003

tarih eğitimi, tarih öğretimi, yerel tarih, çevre incelemeleri, Cacabey medresesi, Kırşehir.

 

Bu çalışmada; belgelere dayalı tarih yazımında yaşanan sıkıntılardan, maddî tarih bulgularının tarih yazımına dahil edilmesindeki güçlüklerden ve buna bağlı olarak şekillenen tarih öğretiminde çağdaş yaklaşımlardan bahsedilmiştir. Geleneksel tarih öğretimi yaklaşımına karşı, öğrenci merkezli, gezi-gözlem ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alan “çevre incelemeleri” yaklaşımı kapsamında tarihî bir yapıdan yararlanmanın yolları ve kazançları, Kırşehir’de bulunan Cacabey Medresesi örneğinde tartışılmıştır. Medresenin, Anadolu Selçuklu mimarî tarzının tüm özelliklerini yapısında bulundurmasının yanında, güçlü arkeolojik deliller ile de ortaya konulduğu gibi, bir “gök bilim medresesi” olması ve Türkiye tarihinin erken dönemlerinin sosyo-kültürel yönüne ışık tutması önemini artırmaktadır. Tarihî bir yapı olarak Cacabey medresesinin tarih öğretiminde kullanılmasıyla öğrencilerin; gözlem, değerlendirme, sınıflama, dinleme, soru sorma ve iletişim gibi becerilerinin geliştirilmesine, kavramlar bilgisinin somutlaştırılarak onlar için daha anlamlı hale getirilmesine, tarihî bir kanıtı değerlendirme süreçlerinin gösterilmesine, onların yaşanan değişim ve süreklilik olgularını algılayabilmelerine ve tarihî çevreye yönelik empati geliştirmeleriyle ilgili eğitimsel hedeflere ulaşılabilmesi için yapılabilecek etkinlikler sunulmuştur.

 

In this study, about the problems in documentation historiography, diffuculties that come out historical physical materials to historiography and contemporary appoches in teaching history have been mentioned. “Environmental research” approach that based on student-centered, excursion-observation and experimantal learning again traditional teaching history has been explained. Using historical place and it advantages are discussed on Cacabey Medrese which is in Kırşehir. Because it has all the features of Anadolu Seljuk’s architects. Cacabey illuminate the social-culturel side of Turkiye’s early history. Using Cacabey Medrese for teaching history has a lot of advantages. Observation, taxonomi, listening, questioning, connection and evaluation skills will be improved. Knowledge of concepts will become concreted and it will be meaningfull for students. Evolation of a historical place process will be presented. Change and duration fact will be explained to students. Students will improve empahty to historical places. For this reason, the activities has been discussed in this study.