//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ceren Türkel

Türkiye’Deki Çimento Fabrikalarının “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik” Kapsamında İzlenmesi Ve Değerlendirmesi

Monıtorıng And Evaluatıon Of Cement Factory In Turkey Wıthın The Scope Of “Regulatıon On Monıtorıng Greenhouse Gas Emıssıons

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri EnstitüsüÇevre Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Feriha YILDIRIM

2019

CO2 emisyonu, çimento fabrikaları, iklim değişikliği, sera gazları

 

Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin neden olduğu tehlikelerin artması ve birçok ülkenin uluslararası antlaşma olan Paris Antlaşmasını imzalaması, gerekli taahhütlerde bulunması ülkeler açısından yasal zorunlulukları ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde sera gazı emisyonlarına ait gelişmeler “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”, “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” ve “Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği”nin yayınlanmasıyla hız kazanmıştır. Ülkemizdeki durumu değerlendirebilmek için bu mevzuatlar kapsamında yüksek miktarda emisyona sahip çimento tesislerinin sera gazı emisyonları bakımından değerlendirmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada ülkemizden dört tane örnek olarak seçilen çimento fabrikasının yıllara göre sera gazı emisyonları “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında incelenmiştir. Ülkemizde sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki çalışmaların yeni olması ve sürece uyumun sağlanabilmesi adına, 2016-2017 yıllarında tesislerde kullanılan ve emisyona sebep olan yakıt ve hammaddeler için ulusal ya da uluslararası dokümanlardan sabit değerlerin alınmasına mevzuat olarak kolaylık sağlanmıştır. Ancak 2018 yılında sera gazı çalışmalarında gerçek emisyon değerlerine ulaşmak amacıyla emisyona sebep olan yakıt ve hammaddeler için analiz yaptırma zorunluluğu gelmiş ve bu nedenle her tesis kullanmış olduğu yakıt ve hammaddesi için analiz yaptırmıştır. Bu bilgiler ışığında farklı üretim kapasitelerine sahip dört çimento üretim tesisi örnek olarak seçilerek analizin uygulandığı kaynak akışlarının 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait emisyon miktarları değerlendirilmiştir

 

Increasing dangers and worries caused by a global problem, climate change and many countries have signed The Agreement of Paris, the international agreement, and the necessary commitments have brought about legal obligations for the countries. Developments in greenhouse gas emissions in our country gained momentum with the publication of “Regulation on Monitoring of Greenhouse Gas Emissions”, Notification about “Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emissions” and “Notification about Verification of Greenhouse Gas Emissions and Accreditation of Verification Agencies”. Within the scope of these regulations, cement plants with high amounts of emissions that are necessary to monitor and report greenhouse gas emissions need to be evaluated for greenhouse gas emissions. In this study, four cement production plants were selected from our country have been examined within the scope of “Regulation on Monitoring Greenhouse Gas Emissions”. In order to ensure that new studies on the follow-up of greenhouse gas emissions in our country are new and that compliance with the process is easily achieved, the legislation provided for the extraction of fixed values from national or international documents for the fuel and raw materials that are used in the facilities in 2016-2017 and which cause emissions. However, in 2018, in order to reach the actual emission values in greenhouse gas works, it is obligatory to carry out analyses for the fuel and raw materials that cause emissions. In order to fulfill the requirements, each plant has been analyzed the fuel and raw materials it uses. In the light of this information, four cement production plants with different production capacities were selected and the emission amounts of the source flows, where the analysis was applied, were evaluated for the years 2016, 2017 and 2018