//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Muhammed Tarık Mermer

Kamusal Alan Kavramının 2000-2015 Yılları Arası Yönetġm Bġnaları Ulusal Mġmarġ Proje Yarıġmaları Özelġnde Değerlendġrġlmesġ

Evaluatıon Of The Publıc Space Concept For Natıonal Archıtectural Project Competıtıons Of Management Buıldıngs Between 2000-2015

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Pınar DĠNÇ KALAYCI

2019

Kamusal alan, mimari yarıĢmalar, proje değerlendirme,

 

Kamusal alan kavramının üretilen projelerde fikir aĢamasından sonuç ürüne ve ürün sonrası eleĢtirel metinlere kadar söylemsel düzeyde tartıĢıldığı bilinmektedir. Tez kapsamında bu farklı ve çeĢitli söylemlerde yer tutan kamusal alan kavramının mimari proje yarıĢmaları birincilik ödülü proje önerileri üzerinde ne derece yer tuttuğu, nicel ve nitel okumalar yapılarak somut bulgulara dönüĢtürülmüĢtür. Önerilen proje okuma yöntemi, kavramın öneri proje verileri üzerinden dijital ortama aktarılarak sayısal oranlarının hesaplandığı nicel yöntem ve literatür taramasında belirlenen kamusal alan sınıflandırmalarına göre yapılan nitel okuma olmak üzere iki baĢlıkta ele alınmıĢtır. Nicel okuma içerisinde proje vaziyet planı üzerinden kentsel mekan-kamusal alan iliĢkisi kat planları ve cepheler üzerinden ise yapı bazında kamusal alan oranları hesaplanmıĢtır. Nitel okuma kapsamında ise proje verileri görsellerle desteklenmiĢ ve parçalı-geçiĢli-doğrudan-bütüncül kamusal alan yorumları ortaya çıkarılmıĢtır. Her projenin detaylı okuma sonuçları tablolaĢtırılarak son dönem yarıĢmaları üzerinden kavramın nicel ve nitel raporları çıkarılarak sonuç yargıları ve eleĢtirel öneriler getirilmiĢtir

 

Beginning with the general definitions and expressions of the concept of public space, the relationship with the architectural environment has been studied in the literature review. It is known that the concepts produced in the concept are discussed at the discourse level from idea step to final product and critical post-product texts. Within the scope of thesis, the architectural project competitions of the concept of public space, which takes place in these different and varied discourses, have been transformed into concrete findings by making quantitative and qualitative readings on how the first prize is placed on the project proposal. The proposed project reading method is discussed in two parts as the quantitative method by which numerical ratios are calculated by transferring the concept to the digital medium over the project proposal data and qualitative reading according to the public space classifications determined in the literature search. In quantitative reading, urban space-public area related flor plans are calculated on the basis of the project site plan and public space rates on the building basis are calculated on the facades. In the scope of qualitative reading, the project data are supported with visuals, and the segmented-transitive-direct-integrated public domain interpretations are revealed. The results of detailed reading of each project are tabulated and quantitative and qualitative reports of the concept are extracted from the final competitions and the final judgments and critical suggestions are introduced.