//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Meryem Sevgi Irklı

Fuzzy Soft İdeal Topolojik Uzaylarda Küme Ayrışımı

Decomposıtıon Of Set In Fuzzy Soft Ideal Topologıcal Spaces

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cemil YILDIZ

2019

fuzzy soft semi-Ĩ-regüler küme, fuzzy soft regüler-Ĩ-kapalı küme, fuzzy soft *- mükemmel küme, fuzzy soft τ*-kapalı küme.

 

Bu çalışmada fuzzy soft kümelere dair temel kavramlar verilmiştir. Daha sonra fuzzy soft ideal topolojik uzaylarda fuzzy soft semi-Ĩ-regüler küme, fuzzy soft regüler-Ĩ-kapalı küme, fuzzy soft *-mükemmel küme, fuzzy soft τ*-kapalı küme olarak adlandırdığımız yeni küme kavramları ve aralarındaki ilişkiler verilmiştir.

 

In this study; the basic concepts of fuzzy soft clusters are given. Then, fuzzy soft topological spaces fuzzy soft semi-Ĩ-regular set, fuzzy soft regular-Ĩ-closed set, fuzzy soft *-excellent set, fuzzy soft τ*-closed set new cluster concepts which we call closed cluster and relations between them are given.