//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ali Öztürk

(-) - Epikatekin Mikroküre Üretimi Ve Kontrollü Salımı

Manufacturıng And Controlled Release Of (-) - Epıcatechın

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim Dalı

D oç. Dr. Adviye Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP

2019

Epikatekin, Mikroküre, Kontrollü Salım, Sodyum Aljinat, Polivinilpirolidon

 

YeĢil çay ve kakao gibi polifenol içeriği zengin gıdalarda yüksek miktarda bulunan (-)- Epikatekin (EC), antikanser, antidiyabetik, antihipertansif ve antioksidan özellikleri nedeniyle dikkat çekmektedir. Mikroküre hazırlama tekniği, biyoaktif bileĢiklerin aktivitelerinin uzun süre muhafaza edilmesini ve etken maddenin organ ya da bölge hedefli serbest bırakılmasını sağlayan önemli bir kontrollü ilaç taĢıma sistemidir. Bu çalıĢmada doğal ve biyouyumlu bir polimer olan sodyum aljinat (NaAlg) ile polivinilpirolidon (PVP) kullanılarak mikroküreler oluĢturulmuĢ ve küreler içerisine EC yüklenmiĢtir. Mikrokürelerin hazırlanmasında emülsiyon çapraz bağlama yöntemi (Su/Yağ/Su) tercih edilmiĢtir. Çapraz bağlayıcı olarak kalsiyum klorür (CaCl2) kullanılmıĢtır. PVP/NaAlg mikrokürelerinden EC salımı, ortam pH‘sı 7 ve sıcaklık 37 0C‘de sabit tutularak 24 saat sürede gerçekleĢtirilmiĢtir. EC‘nin mikrokürelerden kontrollü salımına PVP/NaAlg oranının, EC/polimer oranının ve çapraz bağlayıcı süresinin etkisi araĢtırılmıĢtır. Elde edilen mikrokürelerin denge su içerikleri belirlenmiĢtir. SEM, XRD ve FTIR yöntemleri kullanılarak mikrokürelerin karakterizasyon çalıĢmaları yapılmıĢ ve DPPH radikali yakalama testi ile antioksidan kapasiteleri belirlenmiĢtir. EC‘nin PVP/NaAlg polimer karıĢımı ile enkapsüle edilmesinin, antioksidan özelliklerini koruduğu gösterilmiĢtir. Salım sonuçları ve tutuklama verimi değerleri, EC‘nin PVP/NaAlg polimerleri ile kaplanmasında kullanılan emülsiyon çapraz bağlama yönteminin (Su/Yağ/Su) uygun olduğunu göstermektedir. EC‘nin kontrollü salımı için PVP/NaAlg 1/10 ve etken madde/ polimer 1/10 formülasyonlu mikrokürelerin salım miktarı % 36,23 ile en iyi oran olarak tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırma kapsamında elde edilen EC yüklü mikrokürelerin, doğal kaynaklı olmaları nedeni ile ilaç direnci oluĢturmamaları ve düĢük toksisiteye sahip özellikleri ile potansiyel ilaç olarak değerlendirilebileceği öngörülmektedir

 

Polyphenol rich foods such as green tea and cocoa contain high amount of (-) - Epicatechin (EC) notable for its anti cancer, anti diabetic, anti hypertensive and antioxidant properties. The microsphere preparation technique is an important controlled drug delivery system that ensures that the activities of the bioactive compounds are maintained for a long time and that the active substance is targeted to the organ or region. In this study, microspheres were created using Polyvinylpyrolidon (PVP) and a natural and biocompatible polymer sodium alginate (NaAlg).The emulsion crosslinking method (Water / Oil / Water) was preferred for the preparation of the microspheres. Calcium chloride (CaCl2) was used as crosslinker. EC release from PVP / NaAlg microspheres was carried out in 24 hours by holding ambient pH 7 and temperature constant at 37 0C. The effect of PVP / NaAlg ratio, EC / polymer ratio and crosslinking time on controlled release of EC from microspheres was investigated. Equilibrium swelling values of the obtained microspheres were determined. Characterization studies of microspheres were carried out using SEM, XRD and FTIR methods and antioxidant capacities were determined by DPPH radical trapping test. Encapsulation of EC with PVP / NaAlg polymer mixture has been shown to maintain its antioxidant properties. Release results and arrest efficiency values indicate that the emulsion crosslinking method (Water / Oil / Water) used to coat EC with PVP / NaAlg polymers is appropriate. For controlled release of EC, the release rate of microspheres with PVP / NaAlg 1/10 and active substance / polymer 1/10 formulation was determined as the best ratio with 36.23%. It is envisaged that the EC loaded microspheres obtained within the scope of this research can be considered as potential drugs because of their natural origin that doesnot cause drug resistance and have low toxicity