//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Neslihan Köse

Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı İle Ürün Hedeflerinin Optimizasyonu

Product Goals Optımızatıon Wıth Fuzzy Goal Programmıng Approach

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN

2019

Hedef programlama, bulanık hedef programlama, ürün hedefleri

 

Günümüzde kurumların en önemli sorunlarından biri, birbiriyle çelişen birden fazla hedefli süreçlerin optimize edilmesidir. Bu hedefler optimize edilirken belirsizlik kavramı büyük önem taşımaktadır. Çünkü hedeflere ulaşılmasında ön görülemeyen durumlar her zaman ortaya çıkabilir. Çevremizdeki tahmin edilmesi zor olan belirsizliklerden veya karar vericinin kesin ve net bilgiye sahip olmamasından kaynaklanmakta olan bu komplike olaylar, araştırmacıların daha farklı problem çözümleme yaklaşımları üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. Belirsizlik durumlarında karar vermede en iyi yöntemlerden birisi de bulanık hedef programlama modelinin kullanılmasıdır. Demir çelik tesislerinin; birçok farklı ve değişken ihtiyacının olması ve üretim teknolojisinin çeşitliliği, ürün hedeflerini daha karmaşık hale getirmektedir. Demir çelik endüstrisinde matematiksel programlama yöntemleri ilk olarak 1958 yılında uygulanmaya başlanmış ve günümüze kadar pek çok optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmada bir demir çelik tesisinin ihtiyacı olan hammadde tedarikiyle ilgili problem ele alınmıştır. Kullanılacak hammaddelerde aranan çeşitli özellikler karar vericilerce ağırlıklandırılmış, önceliklendirilmiş ve bulanık hedef programlama yaklaşımları ile modellenerek çözümlenmiştir. Bu aşamada literatürdeki farklı modelleme yaklaşımları kullanılmıştır. Kullanılan bütün modellerle elde edilen çözümler karşılaştırılmış ve en uygun çözüm önerisi yapılmıştır

 

Today, one of the most important problems of businesses is the problem of optimizing projects where there are more than one conflicting targets. When these targets have optimized, the concept of uncertainty is of great importance. The complex situation of unavoidable uncertainties around us or the insufficient abilities of the observers results in the concentration of the researchers on new methodologies. One of the best ways to make decisions in uncertainty situations is to examine and use the fuzzy goal-programming model. With diversified requirements and varying manufacturing environments, the production goals for an integrated iron and steel plant becomes more complicated. Mathematical programming approaches have been used in the iron and steel production industry as early as 1958, and many study of optimization in steel production have been reported. In this survey, one of the production problem about raw material supply of an integrated iron and steel plant has been solved by weighted and preemptive fuzzy goal programming methods. In this phase, different modeling approaches have been used in the literature. The solutions obtained with all models compared and then the most appropriate solution has been proposed.