Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Bülent Ermiş

İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde “üç boyutlu sanal müze ziyareti” etkinliğine ilişkin görüşleri

The point of views of the 6th class students about the “three dimensional virtual museum visit” activity in visual arts lesson

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı

Yrd. Doç. Gonca Hülya Yayan

2011

Üç Boyutlu Sanal Müze Ziyareti, Sanal Müze Ziyareti, İlköğretimde Üç Boyutlu Sanal Müze Ziyareti, The Three dimensional virtual museum visit, The Virtual Museum Visit, The Three dimensional virtual museum visit at Primary School

 

Bu çalışma, üç boyutlu sanal müze ziyareti etkinliğine dair ilköğretim ikinci kademe 6. sınıf öğrencilerinin görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Ankara İl Merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarındaki ilköğretim 2. Kademe 6. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise M.E.B’na bağlı çalışmakta olan bir özel okulun 2. kademe 6. sınıf öğrencilerinden seçilen toplam 23 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, görüşme formu, ön anket, son anket kullanılmıştır. Uygulama bizzat araştırmacı tarafından sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Anketlerde yöneltilen açık uçlu soruların cevapları kodlanarak dört grupta toplanmış ve ortaya çıkan (%) yüzdelik dilimler analiz edilmiştir. Tezin konusuna ilişkin uygulama alanı olarak, İnternet ortamında üç boyutlu sanal müze ziyareti imkanı sunan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi seçilmiştir. Araştırmanın sonucunda; 1) İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin görüşlerine göre; üç boyutlu sanal müze ziyaretinin uygulanması durumunda görsel sanatlar eğitimine belirli bir katkı sağladığı tespit edilmiştir. 2) Müzeler, “üç boyutlu sanal müze ziyareti” ile kendilerini sanal dünyada etkin hale getirmeleri durumunda, müzelerin “eğitim” işlevi daha geniş kitlelere ulaşacaktır. 3) Üç boyutlu sanal müze ziyareti ile dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcı müzelerimizi interaktif (etkileşimli) olarak gezme fırsatı bulacaktır.

 

This study was done on the purpose of determining the point of vews of the primary education second grade 6th class students about the three dimensional museum visit activity. Descriptive Analysis Method was applied in the research. The population of the reseach is the second grade 6th class students in the private and state schools of the Ministry of National Education in Ankara city centre. . The sample of the study consists of 23 students who were chosen from the second grade 6th class students of a private primary education school in Yenimahalle. An interview form, a pre-questionnaire and a post-questionnaire which were developed by the researcher were used as the data collection tool. The application was done in the school environment by the researcher himself. The answers of the open-ended questions of the questionnaire were coded into four groups and outcoming percentiles were analyzed. Ankara State Art and Sculpture Museum, which offers three dimensional virtual museum visit opportunity on the Internet, was chosen as the application area related to the theme of the thesis. At the end of the research; 1. According to the primary education second grade school students’ point of views, in the case of applying three dimensional virtual museum visit, it was determined that certain amount of contribution was provided to the education of Visual Arts. 2.In the case of museums becoming effective in virtual world with "three dimensional virtual museum visit", the "education" function of museums will reach the large masses. 3. By the three dimensional virtual museum visit, a computer user in anywhere in the world will have a chance to visit our museums interactively.