//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Gözdenur Koş

Plastik Ekstrüzyon Kalıplarında Ergiyik Plastik Akışının Dengelenmesi

Flow Balancıng In Plastıc Extrusıon Dıes

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Onuralp ULUER

2019

Plastik ekstrüzyonu,Akış ayırıcılar,Akış dengeleme

 

Plastik ekstrüzyonunda, kalıp çıkış kesitinde karşılaşılan iki ana problem bulunmaktadır. Bunlar, sırasıyla kesit boyunca eriyik akış hızındaki dengesizlik ve eriyik malzemenin visko-elastik etkiler nedeniyle kalıp çıkış kesitinin genişlemesidir. Her iki problemde de elde edilen profil geometrisinin, istenilen profil geometrisinden saptırarak hem görsel hem de fonksiyonel hatalara neden olmaktadır. Bu tez çalışmasında, kalıp içi eriyik akış hızının dengelenmesi problemi incelenmiştir. Kalıp çıkışında, eriyik akış hızını dengelemek üzere, akış kanalı, akış ayırıcı unsurlar kullanılarak farklı bölgelere ayrılmıştır. Çıkış kesitinde, her bölgedeki hızın eşit olması için, bölgeler boyunca basınç kaybını eşitlemek ve çıkış kesitinde ki basınçlarını eşitlemek üzere, her bir bölgenin sahip olması gereken uzunluk değerleri hesaplanmış ve akış kanalı yeniden şekillendirilmiştir. Analizler, Polipropilen (PP) malzeme için yapılmıştır. İzotermal şartlar için yapılan analizlerde, PP’nin kayma viskozitesi Bird-Carreau viskozite modeli ile temsil edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda kalıp çıkışında dengelenmiş hız dağılımı elde edilebilmiştir.

 

In plastic extrusion, there are two main problems encountered in the die exit section. These are, respectively, the unbalanced of the melt flow rate through the section and the die swell of the die exit section due to the visco-elastic effects of the molten material. The deflection of the profile geometry obtained from both problems from the desired profile geometry causes both visual and functional errors. In this thesis, the problem of balancing the melt flow rate in the die is examined. At the die exit, the flow channel is divided into different zones using flow separating elements to compensate for the melt flow rate. In order to equalize the pressure loss across the zones and to equalize the pressures in the exit section, the length values required for each zone were calculated and the flow channel was reshaped so that the velocity in each zone was equal in the output section. Analyzes were made for Polypropylene (PP) material. In the analysis for isothermal conditions, the shear viscosity of PP was represented by the Bird-Carreau viscosity model. As a result of the analyzes, balanced velocity distribution at the exit of the die was obtained..