//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Esra Oğuz

Hiperglisemik Ratlarda Fibroblast Büyüme Faktörünün Bazı Serum Oksidatif Parametreleri Üzerine Etkisi

Effect Of Fıbroblast Growth Factor (Fgf) On Some Serum Oxıdatıve Parameters In Hyperglycemıc Rats

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şule COŞKUN CEVHER

2019

bFGF, diyabetik yara iyileşmesi, antioksidan, lipit peroksidasyonu

 

Yara iyileşmesi, birbirini izleyen dönemlerden oluşan dinamik ve kompleks bir süreçtir. Yara iyileşmesinde pek çok büyüme faktörü görev alır. Fibroblast büyüme faktörü (FGF)’nin yara iyileşmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Çalışmada eksojen bFGF uygulanan hiperglisemik ratlarda serum TBARS, RSH ve NOx düzeylerinin zamana bağlı etkileri karşılaştırıldı. Deneylerde 250-300 g ağırlıkta 30 adet wistar-albino rat kullanıldı. Ratlar streptozosin (STZ) (ip, 60 mg/kg) ile hiperglisemik yapılmış ve deney grupları tedavi edilmeyen ve bFGF ile tedavi edilen alt gruplarına ayrılmıştır. Ratların dorsalateral yaralarına topikal bFGF uygulandı (10 ng/ml). Bu uygulamalardan sonra, yara iyileşmesinin 3. ve 7. günlerinde hayvanlar feda edildi. Serum TBARS, RSH ve NOx seviyeleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. Sonuçlar ortalama ± Standart sapma olarak ifade edildi. Ortalama farklar Anova Varyans Analizi ile karşılaştırıldı (p <0,05). bFGF uygulaması yapılmış hiperglisemik ratlarda serum TBARS düzeyleri 7.günde 3.güne oranla istatistiksel olarak artmıştır(p <0,05). bFGF uygulaması yapılmış ratların 3.günü ile tedavisiz grubun 3.günü serum RSH düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir azalma görülmüştür. bFGF uygulamasının oksidatif stres üzerine düzenleyici etkisi olduğu gösterilmiştir. Sonraki çalışmalarda diyabetik yara iyileşmesi üzerine olumlu etkileri olan bFGF ’nin farklı dozları ve farklı tedavi süreleri kullanılarak oksidatif olaylar üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak araştırılabilir.

 

Wound healing is a complex and dynamic process which has some healing periods following each other. Most growth factor responsible for wound healing. Fibroblast growth factor (FGF) is known to play an important role in wound healing. In the present study, we aimed to investigate exogenous effect bFGF supplementation on serum TBARS, RSH and NOx levels in hyperglysemic rats. Experiments were performed on 30 male Wistar albino rats (weight range: 200-250 g ). Wistar albino male rats were hyperglycemic with STZ (ip, 60 mg/kg) and the experimental groups were divided into untreated and bFGF-treated subgroups. bGF was applied topically to the dorsalateral wounds of rats (10 ng/ml). After these administrations, on the 3th and 7th days of wound healing, the animals were sacrificed. Serum TBARS, RSH and NOx levels were measured spectrophotometrically. The results were expressed as mean ± Standard deviation. The mean differences were compared by Anova Variance Analysis (p<0,05). When compared with the treatment group, on the 7th day and the 3rd day, it was found that the serum TBARS levels increased statistically in hyperglycemic rats(p<0,05). Both in the 3rd day of the untreated and 3rd day of the rats treated with bFGF may significant decrease in the serum RSH levels. bFGF application was found both enhancing and reducing effects on oxidative stres. In subsequent studies, the effect of bFGF, which has positive effects on diabetic wound healing, on oxidative events can be investigated in detail using different doses and different treatment periods.