//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Derya Akçay

Gıda Kaynaklı Lactobacıllus İzolatlarında Biyofilm Oluşumu Ve Antibiyotik Direncinin Araştırılması

Investıgatıon Of Bıofılm Formatıon And Antıbıotıc Resıstance In Food-Borne Lactobacıllus Isolates

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Neslihan GÜNDOĞAN

2019

Peynir, Çiğ süt, Lactobacillus spp., Biyofilm, Antibiyotik direnci

 

Lactobacillus’lar; Gram pozitif, çubuk şeklinde, patojenik olmayan bakterilerdir. Bazı Lactobacillus türleri yoğurt, peynir, bira, şarap, turşu ve konserve gibi yiyeceklerde starter kültürü veya probiyotik olarak kullanılmaktadırlar. Genellikle güvenli (GRAS) olarak tanınırlar. Bununla birlikte, bazı çalışmalar bazı laktik asit bakteri (LAB) suşlarının slime/biyofilm oluşturabildiklerini, antibiyotik direnç genleri taşıyabildiklerini ve antibiyotiklere dirençli olduklarını göstermiştir. Biyofilm oluşturma yeteneği fermentasyon ve gıdaların korunması gibi işlemlerde kullanılan bakteriler için önemli bir özelliktir. Bu çalışmada Ankara’da tüketime sunulan peynir ve çiğ süt örneklerinden izole edilen toplam 103 Lactobacillus izolatının slime ve biyofilm oluşumları ile antibiyotik dirençlilikleri incelenmiştir. Lactobacillus türlerinin tanımlanmalarında morfolojik, kültürel ve biyokimyasal testler ve MALDI-TOF MS bakteri tanımlama yöntemi kullanılmıştır. Toplam 103 Lactobacillus spp. izolatının 48’i (%46,6) L. plantarum, 26’sı (%25,2) L. fermentum, 15’i (%14,6) L. brevis, 7’si (%6,8) L. paracasei, 2’si (%1,9) L. zeae, 2’si (%1,9) L. curvatus, 1’i (%0,9) L. amylolyticus, 1’i (%0,9) L. coryniformis, 1’i (%0,9) L. paracasei spp. tolerans olarak tanımlanmıştır. Araştırma sonuçlarımıza göre, Lactobacillus izolatlarının %30,0'unun slime ve %87,4'ünün biyofilm ürettiği görülmüştür. Antimikrobiyal duyarlılık testinde izolatların ampisiline (%80,6) karşı oldukça dirençli, ancak tetrasiklin (%68,9), penisilin (%68,0), kloramfenikol (%96,1), gentamisine (%99,0), trimetoprimsulfametoksazol (%85,4) ve eritromisine (%87,4) duyarlı olduğu görülmüştür.

 

Lactobacillus spp. are Gram-positive rod-shaped non-pathogenic bacteria. Most of the Lactobacillus spp. are widely used as starter cultures or probiotics in yoghurt, cheese, beer, wine, pickles and canned foods. They are generally recognized as safe (GRAS). However, studies have shown that some lactic acid bacteria (LAB) strains are able to form slime/biofilm and carry antibiotic resistance genes and are resistant to antibiotics. The ability to form a biofilm is an important feature for bacteria used in fermentation and food preservation. The present study was carried out to identify slime and biofilm formation, and antibiotic resistance of 103 Lactobacillus spp. isolates isolated from raw milk and cheese samples which were consumed in Ankara. The isolates characterized by morphological, cultural and biochemical tests and confirmed by MALDI-TOF MS. Out of the 103 Lactobacillus spp. isolates, 48 were identified as (46.6%) L. plantarum, 26 as (25.2%) L. fermentum, 15 as (14.6%) L. brevis, 7 as (6.8%) L. paracasei, 2 as (1.9%) L. zeae, 1 as (0.9%) L. amylolyticus, 1 as (0.9%) L. coryniformis, and 1 as (0,9%) L. paracasei spp. tolerans. According to our results, 30.0% and 87.4% of the Lactobacillus spp. isolates produced slime and biofilm, respectively. In the antimicrobial susceptibility test, the isolates were highly resistant to ampicillin (80.6%), but sensitive to tetracycline (68.9%), penicillin (68.0%), chloramphenicol (96.1%), gentamisin (99.0%), trimetoprim-sulfametoksazol (85.4%), and erythromycin (87.4%).