//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ergin Keleş

Farklı Fonksiyonel Gruplara Sahip Trifenilamin Temelli Yeni Floresan Boyar Maddelerin Sentezi, Spektroskopik Ve Isısal Özelliklerinin Araştırılması

The Synthesıs And Investıgatıon Of, Spectroscopıc And Thermal Propertıes Of Novel Trıphenylamıne Based Fluorescent Dyes Bearıng Dıfferent Functıonal Groups

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeynel SEFEROĞLU

2019

Trifenilamin, donör-akseptör, Floresan anyon kemosensörleri, Schiff bazı, Anyon titrasyonları.

 

Donör-akseptör grupları içeren yeni fonksiyonel boyar maddeler geleneksel kullanımlarının dışında optoelektronik cihazlarda, optik boyar madde ve bir analitin belirlenmesinde kemosensör olarak kullanılma potansiyellerine sahiptirler. Bu tez kapsamında donör özelliği iyi bilinen trifenilamin ile disiyanometilen akseptörü vinil köprüsü ile birleştirilerek bir seri yeni floresan donör-akseptör bileşikleri sentezlenmiştir. Ayrıca, sentezlenen bileşikler içerdikleri donör-akseptör gruplarının yanında anyon kemosensörü olarak kullanılan boyar maddelerde sıklıkla bulunan amit, sülfonamit ve iminofenol gibi fonksiyonel grupları da içermektedir. Bileşiklerin yapıları 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR ve HRMS spektroskopik yöntemleri ile aydınlatılmıştır. Bileşiklerin fotofiziksel özelliklerini belirlemek için farklı polariteye sahip çözücüler içerisinde absorpsiyon ve emisyon spektrumları incelenmiş, kuantum verimleri ve Stokes kaymaları hesaplanmıştır. Bileşiklerin termal kararlılıkları Termal Gravimetrik Analiz (TGA) tekniği ile belirlenmiştir. Ayrıca bileşiklerin çeşitli anyonlara karşı duyarlılık/seçicilik özellikleri spektrofotometrik, spektroflorimetrik ve 1H-NMR titrasyon yöntemi ile araştırılmıştır

 

New functional dyestuffs containing donor-acceptor groups have the potential to be used as a chemosensor in the determination of optical dyes and any analytes in optoelectronic devices besides their traditional uses. In this thesis, a number of new fluorescent donor-acceptor compounds were synthesized by combining the well-known triphenylamine donor groups and the dicyanomethylene acceptor with the vinyl bridge. In addition to the donor-acceptor groups, the synthesized compounds include functional groups such as amide, sulfonamide and iminophenol, which are frequently present in the dyes used as anion chemosensors. The structures of the compounds were determined by 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR and HRMS spectroscopic methods. In order to determine the photophysical properties of the compounds, absorption and emission spectra were examined in solvents with different polarities, quantum yields and Stokes shifts were calculated. Thermal stabilities of the compounds were determined by Thermal Gravimetric Analysis (TGA) technique. In addition, the sensitivities / selectivities of the compounds to various anions were investigated by spectrophotometric, spectrofluorimetric and 1H-NMR titration method.