//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Fatma Elif Bulut

3b Yazıcı Teknolojilerinin Mimarlık Alanındaki Potansiyelleri Ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme: Sosyal Ekonomik Ve Çevresel Bir Perspektif

A Revıew On The Potentıals And Future Of 3d Prınter Technologıes In Archıtecture: A Socıal Economıcal And Envıronmental Perspectıve

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

2019

3 Boyutlu Yazıcılar, Sayısal Tasarım ve Üretim, Yenilikçi Yapım Teknikleri, Mimari Paradigma Değişimi

 

Günümüzde tasarım ve üretim süreçlerinin bilgisayar ortamda gerçekleştirilebiliyor olmasının form, strüktür ve malzeme kullanımında yarattığı potansiyelleri/dönüşümleri bilmek 21. yy tasarımcısı için yeni açılımlar sağlamaktadır. Tasarımın ayrılmaz bir parçası olan sayısal modeller sayesinde tasarıma dair her aşama kontrol altında tutulabilmekte ve üretim de yine bu modeller sayesinde yapılabilmektedir. 3 Boyutlu (3B) yazıcıların yaygınlaşması ile mimarlık alanında da önemli değişimler/dönüşümler yaşanmaktadır. Bunların en önemlisi kuşkusuz ki “test modellerinin (mock-up) sonuç ürün olabilme potansiyeli” ile mimarlığın inşa etme eylemlerinde tanık olduğumuz değişimidir. Bu tez çalışmasında son dönem mimarlık ürünleri arasında 3B yazıcıların kullanımıyla paralel gerçekleşen paradigmatik değişimin öncüleri olarak literatüre girmiş olan yapılar ve yapım teknikleri üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 3B yazıcıların kullanımının sosyal, ekonomik ve çevresel konular bağlamında yeniden düşünülmesi ve tartışılması gerektiği sonuçlarını gündeme getirmiştir. Değerlendirilen örnekler ışığında bu teknolojilerin sosyal ekonomik ve çevresel konularda devrim niteliğinden gelişmelere yol açacağı, öte yandan halen sınırlı ve pahalı olması sebebiyle sektördeki tüm paydaşlara ulaşamadığı görülmüştür. Bundan sonra yapılacak araştırmalarda “kullanıcıların kullanım sonrası değerlendirmeleri ile binaların yaşam döngüsü değerlendirmelerinin” çalışılması, mimarlıkta 3B yazılı teknolojilerinin geleceğini anlamak açısından önemli verilere ulaşılmasını sağlayacaktır.

 

Being aware of the potentials / transformations of creating forms, structures and materials through the design and fabrication processes in a digital environment, provides new expansions for the 21st century designer. Thanks to the mathematical models which are an integral part of the design, each stage of design can be kept under control and the production can be done through these models. With the expansion of 3 Dimensional (3D) printers, significant changes / transformations are experienced in the field of architecture. The most important results of these experiences can be mentioned as the potential of the mock-ups to an end product and the change we witnessed in the construction part of the architecture. In this study, an evaluation has been made on the structures and construction techniques that have entered the literature as the pioneers of the paradigmatic change which has been paralleled with the use of 3D printers among the last period architectural products. These evaluations have brought the results of the need to rethink and discuss the use of 3D printers in the context of social, economic and environmental issues. In the light of the examples evaluated, it has been seen that these technologies will lead revolutionary developments in the social economic and environmental point of view, yet, as they are still limited and expensive, they cannot reach all stakeholders in the sector. As future remarks, the study of users post occupancy evaluation and life-cycle assessments of buildings will provide important data to understand the future of 3D printer technologies in architecture.