//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Deniz Cem Yıldız

Burkulma Yükü Altındaki Çubuğun Denge Durumunu Koruması Şartlarının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Şey İle Analizi

Analysıs Of The Stabılıty Condıtıons Of The Rod Under Bucklıng Load By Lınear And Nonlınear Fea

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ezgi GÜNAY

2019

Sonlu elemanlar yöntemi, Riks metodu, burkulma analizi, serbest titreşimler, kompozit malzemeler, uçak iniş takımı çatalı

 

Günümüz birçok sistemde kullanılan çubuk elemanlar, sistemin yapısına bağlı olarak çekme, basma, kesme ve eğilme kuvvetlerinin etkisi altındadır. Bu tür çubuk sistemler eksenel basma kuvvetine maruz kaldıklarında sistemlerde oluşabilecek kararsızlıklara bağlı burkulmaların tasarım aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. Tez çalışmasında, SEY ile eksenel basma yüküne maruz kalan değişken kesitli çubuk eleman için doğrusal burkulma analizi yapılarak kusursuz bir çubuk yapı için kabul edilebilecek kritik burkulma yükü hesaplanmıştır. Çubuk yapının gerçek kritik burkulma yükünün hesabı için ANSYS® yazılımı kullanılarak Riks Metodu ile doğrusal olmayan burkulma analizleri yapılarak kritik burkulma yükü hesaplanmış, burkulmanın özdeğerleri hesaplanarak, özvektörleri şekillerle temsil edilmiş ve doğrusal ve doğrusal olmayan burkulma analizi sonuçları grafikler ile verilmiştir. Tez çalışmasında ek olarak bir uçak ön iniş takımı tekerlek bağlantısının yapıldığı çatal yapısının tekerlek bağlantı noktasında meydana gelen deformasyonun minimuma indirgenebilmesi için yeni bir kompozit yapı tasarımı gerçekleştirilmiş olup, tasarlanan kompozit yapı için malzeme özellikleri belirlenmiştir. Tasarlanan yapı için ANSYS® yazılımı ile doğrusal olmayan burkulma analizi yapılarak kritik burkulma yükü değeri hesaplanmıştır. Daha sonra, sistemin serbest titreşim analizi yapılarak çatal yapının sistemin en stabil olduğu sabit bağlantı-serbest uç sınır şartları ile doğal titreşim frekansları hesaplanmıştır. Hesaplanan frekanslar için salınım modları şekiller ile verilmiştir.

 

The rod elements used in many systems today are under the influence of tensile, compression, shear and bending forces depending on the structure of the system. Buckling due to instability in the systems should be taken into consideration during the design phase, when such variable cross-section rod systems are subjected to axial compression force. In this thesis, using the FEM, the linear buckling analyses for the rod element subjected to axial compression load is performed and the critical buckling load that can be accepted for a perfect bar structure is calculated. The critical buckling load is calculated by using nonlinear buckling analysis in the consideration of Riks Method by using ANSYS® software then the eigenvalues were calculated and corresponding eigenvectors of buckling are presented with figures and the results of linear and nonlinear buckling analysis are given by graphs. In additon to this study, a new composite structure was designed and the material properties were determined for the designed composite structure in order to minimize the deformation of the fork structure where an aircraft front landing gear wheel connection was made. For the designed structure, nonlinear buckling analysis was performed with ANSYS® software and the critical buckling load values were calculated. Then, by the help of free vibration analysis of the system, the most suitable stable condition of the fork was calculated in the consideration of fixed-free boundary conditions. The calculated natural vibration frequencies of the fork structure and the corresponding mode shapes of the structure were presented with figures.