//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Sevil Eraslan

Fibroblast Büyüme Faktörü Uygulamasının Yara Dokusu Oksidan Olaylarına Etkisi

Effect Of Fibroblast Growth Factor On Oxidative Events In Wound Tıssue

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şule COŞKUN CEVHER

2019

bFGF, yara iyileşmesi, oksidatif stres, diabetes mellitus

 

Yara iyileşmesi kompleks bir süreçtir ve oksidatif olaylar yoğun olarak kendisini gösterir. Büyüme faktörlerinden biri olan bazik fibroblast büyüme faktörü (bFGF)’nin yara iyileşmesindeki oksidatif olaylarla olan ilişkisi açık değildir. İyileşmenin özellikle proliferatif fazında etkili olan bFGF’nin 3. ve 7. gününde 10 ng/ml uygulanmasıyla diyabetik (hiperglisemik) deney hayvanlarında eksizyonal olarak oluşturulan yaralarda kontrol gruplarına oranla iyileşmede gelişme göstermesi temel araştırma odağımızdır.Bu amaçla, 30 adet Wistar albino erkek rat streptozosin (STZ) (ip, 60 mg/kg) ile hiperglisemik yapılmış ve deney grupları tedavi edilmeyen ve bFGF ile tedavi edilen alt gruplarına ayrılmıştır. bFGF ile tedavi edilen gruplardaki ratların yaralarına topikal yolla bFGF (10 ng/ml) uygulanmıştır. Uygulamalardan sonra iyileşmenin 3. ve 7. günlerinde ratlar feda edilmiş ve çıkarılan yara dokularında bFGF’ nin normal ve geciken yara iyileşmesi üzerine olan oksidatif etkilerini araştırmak amacıyla malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO), askorbik asit(AA), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon (GSH) seviyeleri ölçülmüştür. Sonuçlar aritmetik ortalama ±standart hata olarak ifade edilmiş ve Anova Varyans Analizi ile değerlendirilmiştir(p<0,05).Sonuç olarak, bFGF uygulanan yaraların yara kapanma oranları karşılaştırıldığında; bFGF uygulanan grupların yaralarındaki iyileşme oranı tedavisiz gruplara göre artış göstermiştir. Tedavili ve tedavisiz gruplar karşılaştırıldığında (7. günde) ratlarda bFGF uygulamasının yara dokusu MDA düzeylerini tedavisiz gruba kıyasla istatistiksel olarak azalttığı tespit edilmiştir (p<0,05). Tedavili ve tedavisiz grupların 3. günleri karşılaştırıldığında, bFGF uygulamasının yara dokusu NOx düzeylerini tedavisiz gruplara kıyasla istatistiksel olarak arttırdığı (p<0,05), AA düzeylerini ise azalttığı tespit edilmiştir (p<0,05). bFGF’in yara iyileşmesi esnasında meydan gelen oksidatif hasarın ortadan kaldırılmasında ve yaranın inflamasyon ve proliferasyon fazında iyileşmeye katkı sağladığı söylenebilir.

 

Wound healing is a complex process in which oxidative events are intensively manifested. Although it is known that one of the growth factors, basic fibroblast growth factor (bFGF), has positive effects on wound healing, the relationship with oxidative events in wound healing is not clear. Our main goal is that bFGF, which is effective in the proliferative phase of healing, improves excisional wound healing in the experimental animals when compared to the control group, with application of 10 ng / ml on days 3 and 7. It is also our goal to demonstrate the healing effect of bFGF in diabetic wounds.For this purpose, 30 Wistar albino male rats were hyperglycemic with STZ (ip, 60 mg / kg) and the experimental groups were divided into untreated and bFGF-treated subgroups. Healthy and diabetic rat groups are subdivided into untreated and bFGF-treated subgroups. bFGF (10 ng / ml) was administered topically to the injuries of rats in groups treated with bFGF. After the treatments, rats were sacrificed on days 3 and 7 of recovery.Malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO), ascorbic acid (AA), glutathione (GSH) levels and superoxide dismutase (SOD) activity were measured in order to investigate the oxidative effects of bFGF on normal and delayed wound healing in the wound tissues. The results were expressed as mean ± standard error and evaluated by Anova Variance Analysis (p<0,05).As a result, the rate of wound closure in bFGF-treated groups increased compared to the untreated groups. It was determined that bFGF administration was decreased the MDA levels of the wound tissue (p<0,05) compared to untreated groups on day 7 rats. It was determined that bFGF administration was increased statistically the wound tissue NOx levels, while was decreased AA levels on day 3 compared to the untreated group of rats (p<0,05). bFGF may contribute to the elimination of oxidative damage during wound healing and to healing both the inflammation and the proliferation phase of the wound