//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Damla Akkaya Sarıoğlu

Aminotiyofen Türevi Schıff Bazlarının Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Synstesıs And Structural Characterızatıon Of Schıff Bases Derıved From Amınothıofene And Investıgatıon Of Theır Electrochemıcal Propertıes

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayla BALABAN GÜNDÜZALP

2019

Aminotiyofen, Gewald Tepkimesi, Schiff bazı, dönüşümlü voltameri (CV), korozyon inhibitörü

 

Bu çalışmada, metil-2-amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrotiyeno[2,3-c]piridin-3-karboksilat (AT1)‘dan türetilen Schiff bazları; metil-2-((5-kloro-2-hidroksibenziliden))amino)-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrotiyeno[2,3-c]piridin-3-karboksilat (AT1-Cl), metil-2-((2-hidroksi-5-nitro benziliden)amino)-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrotiyeno [2,3-c]piridin-3-karboksilat (AT1-NO2), metil-2-((2-hidroksi-4-metoksibenziliden)amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrotiyeno [2, 3-c]piridin-3-karboksilat (AT1-CH3O) ve metil-2-amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidro benzo [b]tiyofen-3-karboksilat (AT2)’dan türetilen Schiff bazları; metil-2-((2-hidroksi-4-metoksi benziliden)amino)-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofen-3-karbok silat (AT2-CH3O), metil-2-((2-hidroksi-5-nitrobenziliden) amino)-6-metil-4,5,6,7-tetra hidrobenzo[b]tiyofen-3-karboksilat (AT2-NO2), metil-2-((5-kloro-2-hidroksi benziliden) amino)-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiyofen-3-karboksilat (AT2-Cl) sentezlendi. Bu bileşiklerin yapıları; elementel analiz, NMR (1H ve 13C-APT), ATR ve MS teknikleri ile aydınlatıldı. Metil-2-((5-kloro-2-hidroksibenziliden))amino)-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrotiyeno[2,3-c] piridin-3-karboksilat (AT1-Cl) bileşiğinin yapısı X-ışını kırınım yöntemi ile desteklendi. Schiff bazlarının elektrokimyasal davranışları dönüşümlü voltametri (CV), kontrollü potansiyel elektroliz ve kronoamperometri (CA) teknikleri kullanılarak incelendi. Aktarılan elektron sayısı (n), difüzyon katsayısı (D) ve standart heterojen hız sabiti (ks) elektrokimyasal yöntemlerle belirlendi.

 

In this work, Schiff bases; methyl-2-((5-chloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate (AT1-Cl), methyl-2-((2-hydroxy-5-nitrobenzylidene)amino)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate (AT1-NO2), methyl2-((2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)amino-6-methyl-4,5,6,7-tetra hydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate (AT1-OCH3) derived from methyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate (AT1) and Schiff bases; methyl-2-((2-hydroxy-4-methoxybenzylidene) amino)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo [b]thiophene-3-carboxylate (AT2-OCH3), methyl-2-((2-hydroxy-5-nitrobenzylidene) amino)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate (AT2-NO2), methyl-2-((5-chloro-2-hydroxybenzylidene)amino)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b] thiophe-ne-3-carboxylate (AT2-Cl) derived from methyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate (AT2) were synthesized, respectively. The structure of Schiff bases were determined by using elemental analysis, NMR (1H and 13C-APT), ATR and MS techniques. The structure of AT1-Cl was also supported with X-ray diffraction method. The electrochemical behavior of Schiff bases were investigated using cyclic voltammetry (CV), controlled potential electrolysis and chronoamperometry (CA) techniques. The number of electron transferred (n), diffusion coefficient (D) and standard heterogeneous rate constant (ks) were also determined by electrochemical methods