//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Yasemin Kütük

Mimari Bileşenler Arasındaki Paralaks İlişki

Parallax Relatıon Between Archıtectural Components

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Doç. Dr. Adnan AKSU

2019

Paralaks, simgesel, imgesel, gerçeklik, spandrel, ara uzam, mimari kabuk, kapitalizm, ideoloji

 

Tez, paralaks kavramı üzerinden, belirlenen mimari bileşenler arasında düşünsel anlamda paralaks bir sorgulama yapmaktadır. Paralaks kavramı mimarlıkta pek yaygın olmamakla birlikte, yapılan çalışmaların genellikle mekansal açıdan yeni fikirlerin üretilmesi yönünde olduğu görülmektedir. Bu çalışmada mekansal ve kuramsal boyutta yapılan bir sorgulamayla, mimari yapıların toplumsal düzeyde temsil ettiği gerçeklik ile bu gerçeklik algısının nelere bağlı olarak değiştiği açıklanmak istenmiştir. Mimarlığın tarihsel süreçte etkili bir iletişim aracı olmasıyla toplum üzerinde önemli etkilere sahip olması, mimari bir yapının gerçek söylemine ulaşmanın önemini ortaya koymaktadır. Geçmişte bu durumu kullanan bazı ülkelerde ideolojik bir takım fikirlerin mimari yapılar yoluyla açıkça dile getirildiği bilinmektedir. Bunun dışında, günümüz koşullarında mimari ürünler birer tüketim nesnesi haline gelerek kapitalist ideolojiye de hizmet eder hale gelmiştir. Mimari yapılara işlenen bu fikirlerle, çalışmada ele alınan mimari bileşenler de dahil olmak üzere pek çok mimari kavramın içi boşaltılmıştır. Bu tezin amacı, mimaride meydana gelen bu durumları Slavoj Zizek’in “gerçeklik” kavramı doğrultusunda paralaks bakış açısıyla sorgulamaktır.

 

This thesis, through the concept of parallax, makes an inquiry into the intellectual sense of identified architectural components. Although the concept of parallax is not very common in architecture, it is seen that the studies are generally directed towards the generation of new ideas in spatial terms. In this study, the aim is to explain the reality that architectural structures represent at the social level and how this perception of reality changes depending on a spatial and theoretical inquiry. The fact that architecture has been an effective communication tool throughout history, and has significant effects on society, reveals the importance of reaching the real discourse of architectural structures. It is known that in some countries, in the past, a number of ideologies were explicitly expressed through architectural structures, and in today's conditions, architectural products have become objects of consumption and serve the capitalist ideology. In considering these ideas on architectural structures, many concepts, including the architectural components discussed in the study, appear to have lost all meaning. The aim of this thesis is to question these situations in architecture from the perspective of parallax in line with Slavoj Zizek's concept of “reality”.