//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ayça Keskin

Niğde İli Güneş Enerji Santrali Modellemesi Ve Performans Parametreleri Değerlendirmesi

Niğde Provınce Solar Power Plant Modelıng And Evaluatıon Of Performance Parameters

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

2019

Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, fotovoltaik performans, PV teknolojileri, simülasyon, ışıma parametreleri

 

Enerji talebinin büyük kısmı nükleer ve fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Elektrik tüketimindeki sürekli artış, fosil kaynakların kullanımı ve bu kaynakların elde edilmesinin zorluğu dışsal bağımlılık yaratmaktadır. Yakıtların atmosfere saldığı gazlar küresel ısınma, iklim değişikliği, atmosfer kirliliği ve sera gazı gibi zararlara neden olduğu için insan yaşamını ve çevresel dengeleri tehdit etmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem artmıştır. Bu çalışmada, dünya ve Türkiye'de enerji ile birlikte yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi sektörünün gelişimi incelenmiştir. Teknoloji, üretim, modül yapıları, modül malzemeleri, sistemde kullanılan bileşenler, sistemde enerji dönüşümü ve performansı etkileyen faktörlerden bahsedilmektedir. Fotovoltaik sistemlerin tasarımında kullanılan fotovoltaik simülasyon yazılımı olan PVSyst’ten (Photovoltaic Systems) bahsedilmektedir. Niğde Güneş Enerjisi Santrali'nin 1 MW çıkış gücüne sahip simülasyonu PVsyst programının V6.78 deneme sürümü kullanılarak yapılmıştır. Santralin 2017 yılında mevcut enerji üretim değerleri ile simülasyonda üretilen değerler karşılaştırılmıştır. Bunlara ilaveten performans ve kayıp parametrelerinden bahsedilerek gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Bilim

 

Most of the energy demand is derived from nuclear and fossil fuels. The continuous increase in electricity consumption, the use of fossil resources and the difficulty of obtaining these resources create external dependence. It is thought that the gases released by the fuels to the atmosphere will pose a threat to human life and environmental balances as it causes damages such as global warming, climate change, atmosphere pollution and greenhouse gas. Due to all these reasons, the importance given to renewable energy sources has increased. In this study, the energy in the world and Turkey, the development of renewable energy and solar energy sector are analysed. The technology, production, module structures, module materials, components used in the system, energy conversion in the system and the factors affecting the performance are discussed. PVSyst (Photovoltaic Systems) which is a photovoltaic simulation software used in the design of photovoltaic systems has been mentioned. The simulation of Niğde Solar Power Plant (SPP) with the output power 1 MW is done by PVsyst V6.78 trial. Performance and loss parameters are mentioned. In addition, the current energy production values of the power plant in 2017 and the values produced in the simulation were compared