//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Dilek Uzundağ

Tavukların Gastrointestinal Sisteminden İzole Edilen Lactobacillus Cinsi Bakterilerin Ve Liyofilize Ekzopolisakkaritlerin (L-Eps) Bifidobakterilerin Gelişimini Düzenleyici Etkisinin Belirlenmesi

Tavukların Gastrointestinal Sisteminden İzole Edilen Lactobacillus Cinsi Bakterilerin Ve Liyofilize Ekzopolisakkaritlerin (L-Eps) Bifidobakterilerin Gelişimini Düzenleyici Etkisinin Belirlenmesi Determınatıon Of The Regulatory Effect Of Lactobacıllus Type Bacterıa Isolated From The Gastroıntestınal System Of The Chıcken And In The Development Of Bıfıdobacterıas Theır Lyophılızed Exopolısaccharıds (L-Eps)

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zehranur YÜKSEKDAĞ

2019

Lactobacillus sp., Ekzopolisakkarit, Prebiyotik, Bifidobakterilerin gelişimini düzenleyici etki (BGD)

 

Mikroorganizmalar tarafından hücre dışına sentezlenen ekzopolisakkaritlerin (EPS) kanatlı hayvanlarda prebiyotik olarak kullanılabilme potansiyeli mevcuttur. Bu çalışmada, Ankara ilinin farklı bölgelerinden temin edilen serbest dolaşan köy tavuklarının gastrointestinal sisteminden Lactobacillus cinsine ait 119 bakteri izole edilmiştir. Yüksek EPS üretim kapasitesine sahip 11 izolat seçilmiştir. Seçilen izolatların biyokimyasal ve moleküler tanımlamaları gerçekleştirilmiş ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiştir. Tanımlama sonuçlarına göre 6 izolatın Lactobacillus salivarius, 2 izolatın Lactobacillus agilis, 2 izolatın Lactobacillus reuteri ve 1 izolatın da Lactobacillus saerimneri olduğu tespit edilmiştir. Bakterilerin yalnız streptomisin, polimiksin ve vankomisin antibiyotiklerine karşı dirençli, penisilin, kloramfenikol, ampisilin, tetrasiklin, rifampisin ve amoksisilin antibiyotiklerine karsı ise hepsinin duyarlı oldukları belirlenmiştir. Yüksek EPS üreten 3 suşun (Lactobacillus salivarius ZDM2132, BİS312 ve BİS722) EPS’leri kültür ortamında izole edilmiş ve liyofilizasyonu yapılmıştır. Bifidobacterium gallinarum ATCC® 33777 suşunun bakterilerden izole edilen l-EPS’yi (liyofilize EPS) fermente edebilme kapasitesine ve bifidobakterilerin gelişimini düzenleyici (BGD) etkilerine ticari bir prebiyotik olan inulin ile karşılaştırılarak bakılmıştır. l-EPS ZDM2132, BİS312 ve BİS7223’ lerin B. gallinarum tarafından fermente edildiği ve inulinden daha iyi bir BGD etkisi gösterdiği gözlemlenmiştir. Bilim

 

Synthesized by microorganism outside the cell exopoysaccharide (EPS) has the potential to serve as probiotic in poultry. In this study, 119 bacteria of the enus Lactobacillus were isolated from the gastrointestinal system of free- floating village chickens from different regions of Ankara province. 11 isolates were selected with high EPS production capacity. Biochemical and molecular identification of selected isolates has been performed, and their antibiotic susceptibility was determined. Identification results proved that 6 isolates were Lactobacillus salivarius, 2 isolates were Lactobacillus agilis, 2 isolates were Lactobacillus reuteri and 1 isolation were Lactobacillus saerimneri. Bacteria were resistant to polymyxin, streptomycin and vancomycin antibiotics, the penicillin, chloramphenicol, ampicillin, tetracycline, rifampicin and amoxicillin antibiotics all of them were found to be sensitive. High EPS producing 3 strains (Lactobacillus salivarius ZDM2132, BİS312 and BİS722) were isolated and lyophilized. The l-EPS fermantation capacity of Bifidobacterium gallinarum ATCC® 33777 was determined in comparison with the commercial prebiotic inulin and the Bifidobacteria growth stimulation capacity of the l-EPS were also determined in comparison with the same prebiotic. l-EPS of ZDM2132, BİS312 and BİS722 were fermented by B. gallinarum in advance and their BGS effect were better than inulin. Science