//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Sarvat Ramazanov

Atık Polistiren Köpüğünün Asfalt Çimentosunun Bazı Mühendislik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Research On The Effect Of Waste Polystyrene Foam On Some Engıneerıng Propertıes Of Asphal Concrete

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat YILDIZ

2019

Asfalt çimentosu, Penetrasyon, Polistiren, Düktilite, Yumuşama noktası

 

Doğal kaynakların hızla yok olması, çevrenin hızla kirlenmesi canlılar için hayati önem taşırken öte yandan çevrenin korunması konusunda da kaygıları artırmaktadır. Hemen hemen hayatımızın her safhasında kullanılan polimer malzemelerin nüfus artışıyla doğru orantılı olarak artması insanoğlunu geri dönüşüm arayışlarına itmiştir. Günümüzde geri dönüşüm çalışmaları atık kaynağının önlenmesi veya azaltılması, geri dönüştürülerek yeniden kullanılması, geri dönüştürülemeyenlerin yok edilmesi şeklindedir. Bu bilgiler ışığında, atık polistiren köpüğünün yol üst yapısında bağlayıcı olarak kullanılan bitüm “asfalt çimentosu” içerisinde kullanılabilirliği çalışmamıza temel teşkil etmiştir. Çalışma kapsamında bitümün penetrasyon, yumuşama noktası, parlama noktası, özgül ağırlığı ve duktilitesi gibi fiziksel özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışma atık polistiren köpüğünün bitümün kimyasına, reolojisine, mekanik özelliklerine etkisinin de araştırılabileceği birçok çalışma konusuna temel teşkil edebileceği öngörülmektedir. Söz konusu çalışmada, atık polistiren köpüğü, katkı maddesi olarak, 50/70 penetrasyon değerine sahip olan asfalt çimentosu ile 150° C derecede karıştırılarak homojen hale getirilmiştir. Katkı maddesinin, asfalt çimentosunda kullanım oranı (bitümün ağırlığına göre) literatüre dayanarak %2; %4; %6 ve %8 olarak belirlenmiştir. Hazırlanan numuneler üzerinde asfalt çimentosu deneylerine tabi tutulmuştur. Daha sonra ise elde edilen veriler TS, ASTM ve KGM şartnamelerine göre analiz edilerek deney sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, atık polistiren köpüğünün asfalt çimentosunun üzerinde olumlu etki gösterdiği ve sıcak bölgelerdeki yol üstyapısı tasarımında Karayolları teknik şartnamesine (KTŞ) uygunluğu tespit edilmiştir.

 

The rapid disappearance of natural resources, the rapid pollution of the environment is vital for the living while raising concerns about the protection of the environment. Almost every step of our life, the increase in the proportion of polymer materials used in the direct proportion of the increase in the search for the recycling of human beings. Today, recycling efforts are the prevention or reduction of waste resources, recycling, and re-use, destruction of non-recyclables. The information that usability of waste polystyrene foam in the light in the bitumen "Asphalt cement" used as a binder on the road pavement was the basis for our study. In the study, the effects of bitumen on physical properties such as penetration, softening point, flash point and durability were investigated. It is also anticipated that this study may be able to underpin many studies on the effects of waste polystyrene foam on the chemistry, rheology, and mechanical properties of bitumen. In this study, waste polystyrene foam was homogenized as an addictive by mixing with asphalt concrete having penetration value of 50/70 at 150 °C. The rate of use of the addictive in asphalt concrete (based on the weight of the bitumen) was 2%; 4%; 6% and 8%. The samples were subjected to the above-mentioned experiments on the prepared samples. Then, the obtained data were analyzed according to TS, ASTM and HTS specifications and the test results were evaluated. As a result, it was determined that the waste polystyrene foam had a positive effect on the asphalt concrete and the features required for the design of the road superstructure in the hot zones were determined to conform to the Highway Technical Specification (HTS). Science