//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Hatice Karaboduk

Düşük Doz Kurşun Nitrat Ve Cıva Klorid’İn Rat Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi

The Low Dose Effects Of Lead Nıtrate And Mercury Chlorıde On Rat Lıver Tıssue

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Yusuf KALENDER

2019

Kurşun nitrat, cıva klorid, hepatotoksisite, histopatoloji, oksidatif stres

 

Kurşun nitrat ve cıva klorid çevrede yaygın olarak bulunan ve kullanılan, insan ve hayvanlar için oldukça toksik ağır metallerdir. Bu çalışmada, kurşun nitrat (45 mg/kg gün), cıva klorid (0,02 mg/kg gün) ve kurşun nitrat+cıva klorid (45 mg/kg gün kurşun nitrat+0,02 mg/kg gün cıva klorid) erkek ratlara gavaj yoluyla verilmiştir. 28 gün sonra ratların karaciğer dokusunda süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve glutatyon-S-transferaz (GST) aktiviteleri ile malondialdehit (MDA) düzeyleri, serum aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), laktat dehidrogenaz (LDH), total protein, albümin, trigliserit, total kolesterol düzeyleri, hematolojik değişiklikler ve karaciğerde meydana gelen histopatolojik değişiklikler kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kurşun nitrat, cıva klorid ve kurşun nitrat+cıva klorid uygulamalı gruplarda AST, ALT, ALP, LDH ve total kolesterol ve karaciğer MDA seviyesinde artış, antioksidan enzim aktivitelerinde, total protein, albümin, trigliserit düzeylerinde ise azalma ve bazı hematolojik parametrelerde kontrol grubuna göre anlamlı değişikliklerin meydana geldiği belirlenmiştir. Deneyin sonunda kurşun nitrat, cıva klorid ve kurşun nitrat+cıva klorid uygulamalı ratların karaciğer dokularında konjesyon, hepatositlerde dejenerasyon, steatozis gibi histopatolojik değişikliklerin meydana geldiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kurşun nitrat ve cıva kloridin hepatotoksisiteye neden olduğu ortaya konulmuştur. Bilim

 

Lead nitrate and mercury chloride are very toxic heavy metals to both animals and humans which are widely used and spread in the environment. In current study, lead nitrate (45 mg/kg day), mercury chloride (0.02 mg/kg day), and lead nitrate plus mercury chloride (45 mg/kg day lead nitrate plus 0,02 mg/kg day mercury chloride) were given to male rats through gavage. After 28 days, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), glutathione-S-transferase (GST) activities and malondialdehyde (MDA) levels in liver tissues, serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), total protein, albumin, triglyceride, total cholesterol levels, hematological changes, and also histopathological changes in liver were investigated in the rats compared to control group. In the lead nitrate, mercury chloride and lead nitrate plus mercury chloride treated groups we observed increment in AST, ALT, ALP, LDH and total cholesterol and liver MDA levels, decreasing in antioxidant enzyme activities, total protein, albumin and triglyceride levels, and also statistically significantly changes determined in some hematological parameters in comparison with control group. At the end of the experiment, some histopathological changes such as congestion, degeneration of hepatocytes, steatosis were detected in lead nitrate, mercury chloride and lead nitrate plus mercury chloride treated groups compared to control group in rat liver tissues. As a result, lead nitrate and mercury chloride caused to hepatotoxicity.