//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Orkun Dilli

Gelecek Nesil Darbant Terminal Cihazlarının Farklı Şebekeler Üzerinde Testi Ve Haberleşmeye Ait Sınır Değerlerin Elde Edilmesi

Next Generatıon Narrowband Termınal Devıce Testıng On Dıfferent Networks And Obtaınıng Of Communıcatıon Boundary Lımıts

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Nursel AKÇAM ve Yrd.Doç.Dr. Murat KOYUNCU

2011

Güvenli Haberleşme, SCIP, FNBDT, MELP

 

Teknolojideki hızlı değişim her alandaki sistemleri etkilediği gibi haberleşme sistemlerini de etkilemektedir. Söz konusu değişim genelde olumlu olmakla birlikte bazen olumsuz da olabilmektedir. Bu olumsuz sonuçlardan bir tanesi, uçtan uca güvenli haberleşme problemidir. Söz konusu problem üzerindeki en dikkat çekici çalışma, FNBDT (Future Narrow Band Digital Terminal) / SCIP (Secure Communication Interoperability Protocol) projesidir. Bu çalışmada, farklı haberleşme ağları üzerinde uçtan uca emniyetli haberleşmenin yapılması amacıyla geliştirilen FNBDT/SCIP protokolü, emulatör yazılımı vasıtasıyla yerel alan IP ağı ve iki farklı uydu ağı üzerinde değişik açılardan test edilmiştir. Test sonunda farklı bit hata oranı ve veri kayıplarında çağrı kurma, ses ve veri haberleşmelerine ait sınır değerler tespit edilmiş ve söz konusu değerler, ilgili standartlarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Çalışma, özellikleri ve içeriği bakımından konuyla ilgili yapılan ilk çalışma olması ve elde edilen test verilerinin müteakip çalışmalara girdi oluşturma imkanları sunması nedeniyle önem arz etmektedir.

 

Rapid changes in technology affect any systems of domains as well as the communication systems. Although changes, in general, have positive effects, sometimes it may cause some problems. One of these problems is end to end secure communication. The most striking work on the problem is FNBDT (Future Narrow Band Digital Terminal)/ SCIP (Secure Communication Interoperability Protocol) Project. In this study, the FNBDT / SCIP protocol developed for the end-to-end secure communications over different networks, has been tested over local area IP network and two different satellite networks from different perspectives through Emulator software. At the end of the test, the limit values of set up calls, voice and data communications are obtained at the different bit error rate and data loss, and these values have been evaluated by comparing with the relevant standards. The study is of great importance as it is the first study executed in terms of its features and content, and it presents the opportunity to establish inputs to subsequent studies with the obtained test data.