//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Cihan Çetinkaya

İki Aşamalı Hat Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi

Two Stage Vehıcle Routıng Problem Wıth Arc Tıme Wındows

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN

2011

İki aşamalı hat zaman pencereli araç rotalama problemi, matematiksel model, genetik algoritma

 

Günümüz rekabet/güvenlik ortamında işletmelerin/kurumların, tedarik zincirindeki süreçlerini eniyilemek ve etkin bir şekilde yönetmek amacıyla çeşitli kararlar alması gerekmektedir. En önemli kararlardan birisi de üreticiden son kullanıcıya kadar geçen süreçte ürünlerin dağıtımı ile ilgilidir. Araç Rotalama Problemi (ARP) kavramı ile ilk kez tanımlandığı günden bu zamana kadar çok çeşitli çalışmalarda karşılaşılmaktadır. Bu çalışmalar dikkate alındığında, zaman pencereli, topla-dağıt, maksimum rota uzunluklu ARP gibi çok çeşitli problemlerin ele alındığı görülmektedir. Bu tez kapsamında ele alınan problem ise zaman pencereli ARP’nin değişik bir tipi olan İki Aşamalı Hat Zaman Pencereli ARP (2HZP_ARP) dir. Özellikle de günümüz Türkiye’sinin kabul görmüş gerçeklerinden birisi olan “terör” kavramı ile ön plana çıkan “güvenli taşımacılık” ile doğrudan ilişkisi olan bu problem, bilindiği kadarı ile literatürde ilk kez ele alınmıştır. Bu problem için bir matematiksel model ve kısa sürede iyi sonuçlar veren sezgisel bir yöntem geliştirilmiştir. Literatürden türetilen test problemleri kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar sonucunda küçük boyutlu problemlerde her iki yöntem ile en iyi çözümlere, büyük boyutlu problemlerde ise geliştirilen sezgisel yöntem ile makul çözüm sürelerinde oldukça iyi sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.

 

In today’s competitive environment, the companies have to make decisions to optimize the supply chain processes and manage the whole chain effectively. One of the most important decisions is about the distribution of goods from the manufacturer to customers. We can see the vehicle routing problems in many studies since the first appearance of the problem. In these studies there are different types as VRP with time Windows, VRP with Backhauls, VRP with Pickup and Delivery. This thesis examines the Two Stage Vehicle Routing Problem with Arc Time Windows which is a special type of the VRP. The problem emerges from the need of “safe transportation” against terrorism and to the best of our knowledge; it has never been studied in the literature. A mathematical model and a heuristic approach that gives good results in short time are developed to solve this problem. The quality of both solution approaches is measured by using the test problems in the literature and it is found that both solution approaches give the optimal solutions for small-sized problems, but heuristic approach gave very good solutions for large scale problems in a short computation time.