//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Elif Şengöz

Bazı Nano Yapıların Elektronik Ve Çizgisel Olmayan Optik Özelliklerinin Hesabı

Calculatıon Of Electronıc And Nonlınear Optıcal Propertıes Of Some Nanostructures

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet BAHAT

2019

Grafin, yoğunluk fonksiyonu teorisi, polarizebilite

 

Bu çalışmada grafin molekülünün formlarından olan γ-Grafin ve 6,6,12-Grafin’in bazı altbirim moleküllerinin yapısal, elektronik, çizgisel ve çizgisel olmayan optik özellikleri hesaplanmıştır. Bu fiziksel büyüklüklerin hesaplanmasında B3LYP/6-311G(d,p) modeli kullanılmıştır. İlgili moleküllerin geometrik optimizasyonu yapılarak geometrik parametreleri, elektronik enerjileri ve dipol momentleri hesaplanmıştır. γ-Grafin ve 6,6,12- Grafin’in bazı altbirim moleküllerinin en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO), en düşük boş moleküler orbital (LUMO) enerjileri, statik polarizebilite, anizotropik polarizebilite ve hiperpolarizebilite büyüklükleri optimize geometride hesaplanmıştır. Hesaplamalarda GAUSSIAN 03W paket programı kullanılmıştır. Hesaplanan fiziksel büyüklükler literatürde bulunabilen değerler ile karşılaştırılmıştır.

 

In this study, the structural, electronic, linear and nonlinear optical properties of some substructures of γ -Graphyne and 6,6,12-Graphyne have been calculated. The calculations of these physical quantities were performed at B3LYP/6-311(d,p) levels. We calculated geometrical parameters, electronic energies and dipole moments of releated molecules at the optimized geometry. Also, the highest occupied molecular orbital (HOMO) energies, the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energies, the static polarizabilities, the anisotropic polarizability and first hyperpolarizability values of substructure molecules of γ-Graphyne and 6,6,12-Graphyne have been calculated at the optimized geometry. GAUSSIAN 03W package program were used at the calculations. The calculated physical properties were compared with available literature values.