//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Tuğba Nur Akbaba

Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometresi İle Farklı Gıda Numunelerinde Cd Ve Se Tayinleri

Determınatıon Of Cadmıum And Selenıum In Varıous Food Samples By Electrothermal Atomıc Absorptıon Spectrometry

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Orhan ACAR

2018

Kadmiyum, selenium, ortam düzenleyici, elektrotermal atomic absorbsiyon spektrometresi, gıda numuneleri

 

Bu çalışmada, çeşitli gıda numuneleri nitrik asit ve hidrojen peroksit varlığında mikrodalga parçalama sistemi kullanılarak çözülmüştür. Gıda numunelerinde selenyum ve kadmiyum miktarları elektrotermal atomik absorbsiyon spektrometresi kullanılarak tayin edilmiştir. Ortam düzenleyici olarak kadmiyum tayinlerinde Pt ve Ni + Pt ortam düzenleyici karışımı, selenyum tayinlerinde ise Ni + Pt karışımı kullanılmıştır. Ortam düzenleyiciler varlığında veya yokluğunda, numunelerde Se ve Cd tayinleri için sıcaklık programları optimize edilmiştir. Optimize edilen koşullarda Se ve Cd tayinleri gerçekleştirilmiştir. Se tayinleri için 1000 μg/mL Ni + 200 μg/mL Pt ortam düzenleyici karışımı ve Cd tayinleri için 200 μg/mL Pt ve 1000 μg/mL Ni + 200 μg/mL Pt ortam düzenleyici karışımları kullanılmıştır. Selenyum tayinleri için analitik gözlenebilme sınırı (LOD) ve analitik tayin sınırı (LOQ) sırasıyla 0,59 μg/L ve 1,76 μg/L olarak bulunmuştur. Cd tayinleri için ise LOD ve LOQ değerleri sırası ile 0,34 μg/L ve 1,13 μg/L’dir.

 

In this study, various food samples were dissolved in the presence of the nitric acid and hydrogen peroxide by using the microwave digestion system. Selenium and cadmium levels in food samples were determined by using the electrothermal atomic absorption spectrometry. Pt and Ni + Pt modifier mixture were used for cadmium determinations and Ni + Pt modifier mixture was used for selenium determinations. Heating temperature program was optimized in the presence of the matrix modifiers or without matrix modifier for the determination of Se and Cd in samples Se and Cd determinations were carried out under optimized conditions. 1000 μg/mL Ni + 200 μg/mL Pt matrix modifier was used for Se and 200 μg/mL Pt and 1000 μg/mL Ni + 200 μg/mL Pt matrix modifiers were used for Cd. Limit of detection (LOD) and limits of quantitation LOQ levels were found as 0,59 μg/L and 1,76 μg/L for Se determinations respectively. The LOD and LOQ values for Cd determinations were also found as 0,34 μg/L 1,13 μg/L, respectively.