//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Yenal Takva

İnşaat Sektöründe İş İskelelerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında İncelenmesi Ve Optimum Çözümü

Examınatıon Of Workıng Scaffoldıngs Wıthın Occupatıonal Health And Safety In Constructıon Sector And Optımum Solutıon

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tekin GÜLTOP İkinci Danışman : Prof. Dr. Mehmet Emin TUNA

2018

Cephe İskelesi, Modül Aralığı, Optimum Maliyet

 

İnşaat faaliyetlerinde önemli bir yer tutan ve yüksekte çalışma ortamı gerektiren iş iskeleleri özellikle cephe yüzey işlemlerinde, yapı elemanları kalıplarının taşınması gibi işlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan inşaat sektörünün temel ekipmanlarındandır. Yüksekte yapılan çalışmalar nedeniyle iskelelerden düşme en fazla yaşanan kaza tiplerinden birini oluşturmaktadır. Bu sebeple çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışma faaliyetlerini sürdürebilmeleri, işletmenin ve üretimin güvenliği sağlanarak hem ekonomiye verilen zararın azaltılması hem de kaynakların verimli kullanılması, yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi veya minimuma indirgenmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği bağlamında gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması ile güvenli iskele sistemlerinin kullanılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada iskelelerin tanımı, iskele çeşitleri, iskelelerin kullanım alanları, iskele bileşenleri ile iskelelerde iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinilmiş, yaşanan iş kazalarının nedenleri araştırılmış ve istatistiksel veriler incelenmiştir. Yapı sektöründe iş iskelelerinin yeri ve önemi vurgulanmış, yasal düzenlemeler incelenerek güvenli iskele gereklerine değinilmiştir. Değişken cephe kurgularında kurulacak cephe iskelelerinde optimum maliyetli çözümün sağlanması ekonomik kaynakların verimli ve doğru bir şekilde kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yatay ve düşey boyut değişkenlerine bağlı farklı cephe kurgularında kurulacak iskele modellerinde optimum maliyete yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak yatay ve düşey boyut değişkenli 6 farklı cephe kurgusu oluşturulmuş ve bu cephelerde kurulacak cephe iskelesi modelleri İskeleCAD ve Sta4Cad programları ile oluşturularak yapısal analizleri sonuçlandırılmıştır. Bu incelemeler ışığında modeller test edilmiş, uygulanabilir olanların maliyet sonuçları karşılaştırılmıştır. Cephe iskelelerinde maliyet araştırmasına yönelik bir çalışma yapılması hedeflenen bu tezde sonuç olarak optimum maliyetli tasarımın sağlanmasında esas alınabilecek kriterler konusunda elde edilen veriler tartışılmış, iskelelerde optimum maliyetin sağlanması hususunda önerilerde bulunulmuştur.

 

Working scaffolds, which have an important place in construction activities and require high working environment, are one of the basic equipments of the construction sector, which are used in the facade surface operations, especially for carrying out the works such as transportation of structural elements. As a result of the studies carried out at high altitude, falling from the scaffolding is one of the most frequent types of accidents. For this reason, taking necessary measures in the context of occupational health and safety and implementation with the use of safety scaffolding systems has emerged so that employees should be able to continue their activities in a comfortable and safe environment, it both reduces the damage to the economy and use the resources efficiently by ensuring the safety of the business and production, prevents or minimizes the work accident. In this study, the definition of scaffolds, the types of scaffolding, the use of scaffolds, the importance of occupational health and safety in scaffolding components and scaffolds were discussed, the causes of occupational accidents were investigated, and statistical data were examined. The place and importance of scaffolding in construction sector is emphasized and legal regulations are examined, and safe scaffold requirements are mentioned. Providing optimum cost solution in variable facade fiction will be important for efficient and correct use of economic resources. In this context, the aim of the study is to develop solutions for optimum cost in the scaffolding models to be established in different facade structures depending on horizontal and vertical dimension variables. For this purpose, 6 different facade fictions were formed with horizontal and vertical dimension variables and facade scaffolding models to be established on these facades were created with İskeleCAD and Sta4Cad programs and their structural analyzes were finalized. In the light of these investigations, the models were tested, and the cost results of the applicable ones were compared. As a result of this thesis, which is aimed to be done for cost research in facade scaffolds, the data obtained about the criteria that can be taken as the basis for providing the optimum cost design are discussed and suggestions have been made to provide optimum cost in the scaffolding.