//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Berna Arslan Yaşar

İstihdam Şeklinin Hemşirelerin İş Doyumu Üzerine Etkisi- Bir Meta Analiz Çalışması

The Effect Of Employment Condıtıons On Job Satısfactıon Of Nurse- A Meta-Analysıs Study

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dilek EKİCİ

2018

İş Doyumu, Hemşire, Hemşirelik, Meta Analiz

 

Hastane örgütlerinin en büyük insan gücü hemşirelerdir ve çoğu hastane hemşire yetersizliği sorunu ile karşı karşıyadır. Bu nedenle hastane yöneticileri açısından hemşirelerde iş doyumu kavramı önemli hale gelmektedir. Çünkü hemşirelerin işte kalmalarının en önemli belirleyicilerinden biri iş doyumudur. İş doyumunu etkileyen ücret, terfi, çalışma koşulları vb. birçok örgütsel faktör bulunmakla birlikte günümüzde çok farklı faktörlerin de çalışanların iş doyumu üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan biri de istihdam şeklindeki farklılaşmalardır. Hemşirelerin farklı statülerde istihdam edilmesi çalışanların iş doyumunu ve çalışma performansının yanı sıra sağlık hizmetinin kalite ve verimliliğini de etkilemektedir. Araştırmanın amacı hastane örgütlerinde istihdam şeklinin hemşirelerin iş doyumu üzerinde etkisini meta analiz ile belirlemektir. Yapılan meta analiz sonucunda; kadrolu çalışmanın sözleşmeli çalışmaya göre, hemşirelerin iş doyumu üzerinde zayıf düzeyde daha etkili olduğu sonucu elde edilmiştir.

 

Nurses are the largest manpower of hospital organizations and many hospital encounter lack of nurse quantity. Therefore, the concept of job satisfaction of nurses becomes important. Because job satisfaction is one of the most important decisive factor of nurses’ maintaining their work. Although there are many organizational factors like price, promotion, working conditions etc. nowadays it is possible to say that there are various factors which effecting workers job satisfaction. One of them is differentiation of employment conditions. Employment of nurses in different positions effects job satisfaction and work performance besides quality and productivity of health service. The aim of the study is adjust the effect of employment conditions in hospital organizations on job satisfaction of nurses with a metaanalysis. As a result of this meta-analysis, it is concluded that tenured employment is some more effective on job satisfaction than contracted employment by poor level difference.