//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Aysun Acun

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları Önlem Paketinin Anestezi Ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Evaluatıon Of Effectıveness Of Central Venous Catheter Related Blood Fluorosıs Infectıons In The Antesty And Reanımatıon Intensıve Care Unıts Of The Bundle

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN

2018

Önlem paketi, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon, SVK-KDİ

 

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, hastaların hastaneye yatışının üçüncü günü ve sonrası gelişen, ancak yatışında var olmayan enfeksiyonlardır. İnvaziv araç kullanımının yüksek olduğu yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla görülmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde en sık karşılaşılan araç ilişkili enfeksiyonlardan biri santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarıdır. Bu araştırmada, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Üniteleri’nde etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, girişimsel bir araştırma olarak, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Üniteleri’nde 01 Temmuz 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada veriler; hekim ve hemşire grubuna ilişkin tanıtıcı özellikler formu, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketi bilgi testi, santral venöz kateter takılma işlemi gözlem formu, hasta başı santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketi takip formu, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketi takip formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma için gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmaya katılan hemşire ve hekimlerden onam alınarak araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketi eğitimlerinin verilmesi ve önlem paketi bilgi testinin uygulanması, ikinci aşamada; araştırma süresince enfeksiyon oranlarının takip edilmesi ve geri bildirimlerin verilmesi, üçüncü aşamada ise; santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmada sayı, yüzde, Ki-kare, Fisher’s Exact Ki-kare Testi ve Wilcoxon Testi değerleri kullanılmıştır. Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketi genel uyumu sırasıyla %61, %65 ve %70 olarak bulunmuştur. Önlem paketi çalışması ile ilgili yoğun bakım ünitelerindeki santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları hızları 1 000 kateter gününde; Anestezi ve Reanimasyon-1 Yoğun Bakım Ünitesi’nde 11,3 iken 9,5’e, Anestezi ve Reanimasyon-2 Yoğun Bakım Ünitesi’nde 9,4 iken 6,8’e, Anestezi ve Reanimasyon-3 Yoğun Bakım Ünitesi’nde ise 17,1 iken 10,6’ya gerilemiştir. Sonuç olarak, kanıta dayalı rehberler ile hazırlanan santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlem paketinin enfeksiyon hızlarını azalttığı görülmüştür. Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının anlamlı düzeyde azalması nedeniyle önlem paketi çalışmasının yoğun bakımlarda kullanılması önerilmektedir.

 

Infections associated with health care service are infections which are occurred in third or subsequent days of admission in hospital of patients but do not exist at the time of admission. It is frequently seen in the intensive care units in which usage of invasive tool is high. One of the infections associated with tools the most frequently encountered in the intensive care units is bloodstream infection associated with central venous catheter. In this study, it is aimed to evaluate of effectiveness of the bloodstream infections associated with central venous catheter precaution package in Anaesthesiology and Reanimation Intensive Care Units. This study, as an invasive study, performed in Turkish Republic Ministry of Health, Health Sciences University Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital Anaesthesiology and Reanimation Intensive Care Units between 01 July 2017 and 31 December 2017. Data on this study were collected by using introductory characteristics associated with physician and nurse group form, bloodstream infections associated with central venous catheter precaution bundle information test, central venous catheter attaching process observation form, point-of-care bloodstream infections associated with central venous catheter precaution bundle tracking form, and bloodstream infections associated with central venous catheter precaution bundle tracking form. After obtaining the consent of the ethical committee for the research, the research was carried out in three stages with the approval of the nurses and physicians participating in the research. In the first phase; bloodstream infections associated with central venous catheter precaution bundle trainings and precaution bundle information test, in the second phase; infection rate tracking during the study and providing feedbacks, and in the third phase; evaluation of infections associated with central venous catheter precaution bundle were realized. Number, Percentage, Chi-square, Fisher's Exact Chi-square Test and Wilcoxon Test is used in the study. Infections associated with central venous catheter precaution bundle ensemble was found as 61%, 65% and 70% respectively. Bloodstream infections rates associated with central venous catheter in the intensive care units related to precaution bundle study in 1000 catheter day; decrease from 11.3 to 9.5 in Anaesthesiology and Reanimation-1 Intensive Care Unit, from 9.4 to 6.8 Anaesthesiology and Reanimation-2 Intensive Care Unit, and from 17.1 to 10.6 in Anaesthesiology and Reanimation-3 Intensive Care Unit. Consequently, it is seen that the infection rate of the bloodstream infections associated with central venous catheter precaution bundle decreased. It is recommended to use the precaution bundle study in intensive care units due to significant decrease in the bloodstream infections associated with central venous catheter.