//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Göksu Demir

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde Ayaktan Tedavi Gören Hastalara Yazılan Reçetelerin Farmakoekonomik Değerlendirmesi

Pharmacoeconomic Evaluation Of Prescribing Prescriptions In A Unıversity Hospital Psychiatric Outpatient Clinic

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Sevil ÖZGER ĠLHAN

2018

Polifarmasi, akılcı ilaç kullanımı, psikiyatri, ilaç maliyeti.

 

Bu çalıĢmada, Gazi Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği‟nde 1Ocak-31Aralık 2016 tarihleri arasında ayaktan baĢvuran hastalara yazılan reçetelerin farmakoekonomik olarak değerlendirmesi amaçlanmıĢtır. Ġstatistiksel analiz için SPSS 21.0 kullanılmıĢ, tanımlayıcı veriler sıklık, yüzde, ortalama±standart sapma olarak sunulmuĢ, üç ve daha fazla bağımsız grup arasında Kruskal Wallis Testi kullanılmıĢ, değiĢkenler arasındaki iliĢki Spearman Korelasyon Testiyle değerlendirilmiĢtir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiĢtir. ÇalıĢmamızdaki hastaların tanılarında depresyon, Ģizofreni ve anksiyete ilk üç sıradadır. En çok antidepresan, antipsikotik ve anksiyolitik reçetelenmiĢtir. En çok reçete edilen etken maddeler sırayla sertralin, ketiapin ve venlafaksindir. Kadın ve erkeklerde en sık görülen tanı depresyondur. Erkeklere en çok antipsikotik, kadınlara ise en çok antidepresan reçete edilmektedir. 6008 hastaya ait 2016 yılındaki toplam ilaç maliyeti 637.589,06 TL (220.619 USD)‟dir. Reçete baĢına düĢen ortalama ilaç maliyeti 3,64 TL (1.22 USD)‟dir. Depresyon tanısı alan reçetelerin toplam maliyeti 187.841,60 TL (64.996 USD)‟dir. Tanısı depresyon olan reçetelerde reçete baĢına ortalama ilaç maliyeti 23,44 TL (8.110 USD)‟dir. YaĢ arttıkça ilaç fiyatı düĢmekte ve toplam maliyet artmaktadır.(p=0,045) Tüm reçetelerde en çok reçete edilen ilaç grubu olan antidepresanların kutu baĢına ilaç fiyatı maliyeti 20,60±13,19 TL (7.12±4.56USD), toplam ilaç maliyetleri ise 46,00±46,33 TL (15.91±16.03USD)‟dir. En çok reçete edilen beĢ antidepresan sırasıyla sertralin, venlafaksin, fluoksetin, duloksetin ve mirtazapindir. Sertralin, duloksetin ve mirtazapinin jeneriklerinin reçetelenme oranları sayıca daha fazla, venlafaksin ve fluoksetinde ise orjinal ilaçların reçetelenme oranı daha fazladır. Sertralin, fluoksetin ve mirtazapinin orjinal ilaçlarının kutu baĢına ilaç fiyatı maliyetleri jeneriklerine göre daha yüksek, venlafaksin ve duloksetinin ise jenerik ilaçlarının kutu baĢına ilaç fiyatı maliyetleri orjinallerine göre daha yüksektir. Bu antidepresanların hepsinin orjinal ilaçlarının toplam ilaç maliyeti, jeneriklerine göre daha yüksektir. Reçetelerdeki ilaçların seçiminin doktora, hastaya ya da özel durumlara göre değiĢmesi, reçetelerdeki çeĢitlilik ve reçete maliyet farklılıkları arttırmaktadır. Ülkemizde psikiyatrik hastalıklar için kullanılan ilaçların maliyet analizi ve psikiyatrik reçete analizlerini araĢtıran çalıĢma sayısı oldukça kısıtlı olup, bu alanda daha çok farmakoekonomik çalıĢmaya ihtiyaç vardır.

 

In this study, it was aimed to investigate the pharmacoeconomic evaluation of prescribing prescriptions in Gazi University Health Research and Application Center Hospital psychiatric outpatient clinic between 1January-31 December 2016. SPSS 21.0 was used for statistical analysis, descriptive data were presented as frequency, percent, mean ± standard deviation, Kruskal Wallis Test was used between three and more independent groups, the relationship between variables was assessed by the Spearman Correlation Test. Significance level was accepted as p <0,05. Depression, schizophrenia and anxiety are the first three in the diagnoses of our patients. The antidepressant, antipsychotic and anxiolytic prescriptions were the most common. The most commonly prescribed agents are sertraline, quetiapine and venlafaxine, respectively. The most common diagnosis in men and women is depression. Most antipsychotics are prescribed to men and to women are antidepressants. The total drug cost for 6008 patients in 2016 is 637.589.06 TL (220.619 USD). The average drug cost per prescription is 3.64 TL (1.22 USD). The total cost of prescriptions in prescriptions diagnosed with depression is 187.841.60 TL (64.996 USD). The average drug cost per prescription in prescriptions diagnosed with depression is 23.44 TL (8.110 USD). As the age increases, the drug price decreases and the total cost increases. (p = 0,045) The cost of drug per box for antidepressants, which are the most prescribed group of drugs in all prescriptions, is 20.60 ± 13.19 TL (7.12 ± 4.56 USD) and total drug cost of the antidepressants is 46.00 ± 46.33 TL (15.91 ± 16.03 USD). The five most commonly prescribed antidepressants are sertraline, venlafaxine, fluoxetine, duloxetine, and mirtazapine.The prescription rates of sertraline, duloxetine, and mirtazapine are higher than the prescription rates of the original drugs, while those of venlafaxine and fluoxetine are higher. Sertraline, duloxetine and mirtazapine generics have a higher prescribing rate, while original drugs of venlafaxine and fluoxetine have a higher prescribing rate. The drug costs per box of original drugs of sertraline, fluoxetine and mirtazapine are higher than generics , while drug costs per box of generic drugs of venlafaxine and duloxetine are higher than those of the original. Total drug cost of these antidepressants‟originals is higher than generics. Choice of drugs depending on the doctor, patient or special circumstances that increases the variability of prescriptions and prescription cost differences. The number of studies investigating cost analysis and psychiatric prescription analyzes of drugs used for psychiatric diseases in our country is very limited and more pharmacoeconomic studies are needed in this area.