Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Serkan Kırkeser

9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi İle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti

9. Class Students‟ Detectıon Of Misconceptions About The Formation Of Ground

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Demiralp

2018

Kavram, Kavram Yanılgısı, Kavram Öğretimi

 

Kavram, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Bireylerin zihinlerinde oluşturdukları kavramlara ilişkin yorumların bilimsel olarak doğru kabul edilmiş fikirlerden farklı olmasına ise kavram yanılgıları denir. Kavramların, öğrencilere doğru ve eksiksiz öğretilmesi onların ilkeleri anlama, problem çözme ve dünyayı doğru anlamaları için temel koşuldur. Kavram öğretiminin ilk basamağını ise öğrencilerde var olan eksik ve yanlış bilgilerin tespit edilmesi oluşturur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 9. Sınıf öğrencilerinin, yerin şekillenmesi ile ilgili kavram yanılgılarının olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Uygulama okullarının belirlenmesinde olasılıksız örnekleme yöntemlerinden birisi olan kolaylıkla bulunabilen örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Buna göre araştırma, Kayseri, Çorum ve Ankara illerinden seçilen fen lisesi, anadolu lisesi ve meslek lisesinde öğrenim gören 703 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen iki aşamalı kavram yanılgısı başarı testi kullanılmıştır. Bu testin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve sonucunda testin ortalama güçlüğü 0,50; ayırt ediciliği 0,46; KR20 güvenirliği 0,81; KR21 güvenirliği 0,79 bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerde yerin şekillenmesi konusuna ait çok sayıda kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada, öğrencilerin başarı testinden aldıkları puanlar ile cinsiyet durumları, öğrenim gördükleri lise türleri, yaşadıkları yer, ilköğretimde coğrafya konularına yönelik kurs alma durumları, coğrafya dersine yönelik kendilerini başarılı görme düzeyleri ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) puanları gibi değişkenlere yönelik ilişki düzeyleri de tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgu ve yorumlamalar ışığında ileride yapılabilecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 

Concept is the abstract and general design of the object or idea in the mind. That individuals‟ interpretations of concepts in their minds are different from the ideas scientifically accepted is misconception. That concepts are accurately and completely taught to students is the basic condition for the understanding of their principles, problem solving and an accurate understanding of the world. In the first digit of concept teaching, there is to be identified in whichstudents have the incomplete and inaccurate information. In this direction the aim of this study is to determine whether 9. class students have misconceptions about the formation of ground. The study was implemented in the academic year of 2015-2016. In the study, the relational scanning model, one of the quantitative research mtehods, was used. In the determination of the application schools, the sampling method, is one of the improbable scanning methods and can be easily found, was used. Accordinly, the study was conducted with 703 students studying in a science high school, Anatolian high school and Vocational high school selected from Kayseri, Çorum and Ankara. In the study, as the data collection item the success test of misconception with two stages developed by researcher was used. The study of validity and reliability of this test was made and as a result, the average difficulty of the test of 0.50; the differentation of the test of 0.46; the KR20 reliability of the test of 0.81; the KR21 reliability of the test of 0.79 were found. As a result of the study, many misconceptions about the formation of ground on students were identified. However; in the study, the students‟ achievement test scores and their relationship levels of the variables such as their gender status, the high school their attended, the place they live, their situations of taking courses of geograpy in elementary school, the levels of seeing themselves successful on geography and their scores of Transition From Basic Education To Secondary Education (TEOG) were identified. In the light of the findings and the interpretations obtained as a result of the study, the recommendations forthe researches that can be done in the future have been given.