Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Mahmut Arpağ

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Kelime Hazinesini Geliştirme

Vocabulary Development Using Creative Drama Method

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Drama ve Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ

2018

Türkçe Eğitimi, Kelime Hazinesi, Kelime Sıklığı, Yaratıcı Drama.

 

Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama yönteminin ilköğretim ikinci kademe 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesini geliştirmedeki rolünü ve önemini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model ile tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Haymana ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Sürecin başında araştırmanın uygulanacağı deney ve kontrol grubu belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerine uygulanmak için yaratıcı drama yöntemi ile kelime hazinesini geliştirme etkinlikleri hazırlanmıştır. Yaratıcı drama yöntemi ile kelime hazinesini geliştirme etkinlikleri uzman görüşü alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan uygulama etkinliklerinin her biri öncelikle Ankara ili Haymana ilçesinde iki farklı devlet okulunda eğitim gören yetmiş iki 6. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama esnasında yaşanan aksaklıklar veya uygulamada görülen eksiklikler giderilmiştir. İlköğretim ikinci kademe 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerini belirlemek için uygulama kâğıdı hazırlanmıştır. Uygulama kâğıdı deney ve kontrol grubu öğrencilerine ön test olarak uygulanmıştır. Ön test uygulamasından sonra kontrol grubu normal eğitim-öğretim sürecine devam ederken deney grubuna ek olarak yaratıcı drama yöntemiyle eğitim-öğretim yapılmıştır. Araştırma kapsamında atölye çalışmaları sekiz hafta boyunca 80 dakikalık sekiz oturumda gerçekleştirilmiştir. Toplamda deney grubu öğrencileriyle 10 saat 40 dakika atölye çalışmaları yapılmıştır. Sekiz hafta sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulama kâğıdı son test olarak uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında; öğrencilerin kelime hazinelerini belirlemek için uygulama kağıtları, atölyeleri değerlendirmek için öğrenci görüşleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Simple Concordance Program 4.09 yazılımı kullanılmıştır. Araştırma sonunda hem deney grubu öğrencilerinin hem de kontrol grubu öğrencilerinin kelime hazinelerinin geliştiği ancak yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencileri lehine kelime hazinelerinin gelişmesi noktasında anlamlı derecede fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle sonuç ve öneriler bölümünde bu araştırma verilerine bağlı önerilerde bulunulmuştur.

 

The aim of this is study is to set forth the role and importance of creative drama method in the vocabulary development of elementary school second level 6th grade students. In order to achieve this a screening model was used with quasi-experimental model including pretest-posttest control group. The research was performed with 6th grade students that receive education in a secondary school in Ankara province Haymana district in the academic year of 2017-2018. In the beginning of the process, experiment and control group on which the research to be applied was determined. Vocabulary development activities were prepared with creative drama method to implement on the experiment group students. Required adjustments were made by taking expert view in the vocabulary development activities with creative drama method. Each of the implementation activities prepared were primarily applied on the seventy two 6th grade students that receive education in two different state schools in Ankara province Haymana district. The inconveniences experienced during the implementation or the lacking seen in the application were removed. Application paper was prepared for the determination of the vocabulary of elementary school second level 6th grade students. Application paper was applied as pretest to experiment and control group students. Following the pretest application control group continued their normal educational process whereas experiment group, in addition, received education by creative drama method. Within the research atelier works were performed in eight sessions of 80 minutes each for eight weeks. In total 10 hours 40 minutes of atelier works were done with experiment group students. At the end of eight week experiment and control group students were applied the application paper as posttest. In the collection of data; application papers to determine the vocabulary of students, student views to evaluate the ateliers were used. In the data analysis Simple Concordance Program 4.09 software was used. At the end of research it was established that the vocabulary of both experiment group students and control group students developed however it was determined that there is a significant difference in vocabulary development in favor of experiment group students on whom creative drama method was applied. By the findings of the research in the conclusion and suggestions section suggestions based on these research data were made.