//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Kübra Şahin Çeken

Güncel Sanat Uygulamalarında Edebî Metġnlerġn Yorumlanması

Interpretatıon Of Lıterary Texts In Contemporary Art Applıcatıons

Türkçe

Sanatta Yeterlilik

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

2018

Disiplinlerarasılık, Güncel Sanat, Ekfrasis, Temellük, Postprodüksiyon

 

Güzel sanatların iki ayrı dalını bir araya getiren “Güncel Sanat Uygulamalarında Edebî Metinlerin Yorumlanması” başlıklı bu tezde edebiyat sanatına ait olan yazılı kurguların resim sanatında yeniden kurgulanarak kendine form bulması üzerinde çalışılmıştır. İnsanoğlunun tarih boyunca ifade biçimi olarak seçtiği yazı ve imge arasındaki bağ incelenmiş olup söz-imge etkileşiminden meydana gelen alıntılama türleri araştırılmıştır. Araştırmada esas alınan yüzey, hacim, mekân, dil ve ses sanatları bir araya getirilip çoklu disiplin anlayışı doğrultusunda sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada vurgulanan nokta, edebî metinden hareketle güncel sanat argümanlarıyla yeniden yorumlanan estetik öznenin uygulamalarının analiz edilmesidir. Bu doğrultuda Türk hikâyecilerin kaleminden beş örnek hikâye seçilmiştir. Bu metinler sırasıyla; Memduh ġevket ESENDAL‟ın “Haşmet Gülkokan”, Cevdet Kudret (SOLOK) “Karanfil Sokağındaki Ev”, Necati CUMALI “Bunlar Hep Aynı Olacak”, Oktay AKBAL “Gar” ve de Bilge KARASU “Dutlar” hikayeleridir. Sanatçı, bu yazınsal metinleri kendine mal ederek yorumlamış ve hedef alıcıya mekân içerisinde kurguladığı yerleştirmelerle sunmuştur.

 

In this thesis entitled "Interpretation of literary texts in contemporary art applications", which brings together two different branches of fine arts, the written fiction belonging to the literature art was reworked in the art of painting and tried to find a form. The link between script and image that human beings have chosen as a form of expression throughout history has been studied and the types of quotations that have taken place in the interaction of word and image have been investigated. The study aimed to bring the surface, volume, space, language and sound arts that are the basis of the research together and present it in the direction of multidisciplinary understanding. The point of emphasis in the study is the analysis of the practices of the aesthetic subject reinterpreted in contemporary arts in the light of literary texts. In this respect, five example stories from the Turkish storytellers were chosen. These texts are; Memduh ġevket ESENDAL's "HaĢmet Gülkokan", Cevdet Kudret's (SOLOK) " Karanfil Sokağındaki Ev ", Necati Cumali " Bunlar Hep Aynı Olacak", Oktay AKBAL "Gar" and Bilge KARASU "Dutlar" stories. The artist has interpreted these literary texts by herself and presented them to the target audience as a place to set them up in the space.