//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

İsa Baki

Türkiye'deki Enerji Tüketiminin Belirleyicileri: Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizleri

Determınants Of Energy Consumptıon In Turkey: Coıntegratıon And Causalıty Analysıs

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Funda YURDAKUL

2018

Enerji Tüketimi, Sınır Testi, Dinamik En Küçük Kareler, Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler, Kanonik Regresyon

 

Bu çalışmada, Türkiye’deki enerji tüketimi ile ekonomik büyüme, kentleşme, ticaret hacmi ve sanayileşme arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaçla ekonomik büyüme, kentleşme, ticaret hacmi, sanayileşme ve enerji tüketimi arasındaki uzun dönem ilişkileri belirlemek için Engle-Granger, Johansen ve ARDL yöntemlerinin yanında, EKK tahmincilerindeki ikinci dereceden yanlılık sorununu ortadan kaldıran Dinamik En Küçük Kareler, Kanonik Regresyon ve Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler gibi tek denklemli eşbütünleşme yöntemleri kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre ekonomik büyüme, sanayileşme, kentleşme ve ticaret hacminin enerji tüketimi üzerinde arttırıcı ve anlamlı etkileri vardır. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri belirlemek için ise Granger ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılmıştır. Granger nedensellik testi sonucunda, ekonomik büyümeden, kentleşmeden, ticaret hacminden ve sanayileşmeden, enerji tüketimine doğru nedensellik bulunurken; Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucunda, sanayileşmeden kişi başı enerji tüketimine doğru nedensellik bulunmuştur.

 

In this study, relations between energy consumption and economic growth, urbanization, trade volume and industrialization in Turkey investigated. To determine long run relations between economic growth, urbanization, trade volume, industrialization and energy consumption for this purpose, besides Engle-Granger, Johansen and ARDL methods, Dynamic Least Squares, Canonic Regression and Fully Modified Least Squares single equation cointegration methods, which eliminate second-order bias problem of least square estimators, has been used. With respect to prediction results, economic growth, industrialization, urbanization and trade volume has enhancing and significant affect on energy consumption. To determine causality relations between variables, Granger and Toda-Yamamoto causality tests has been used. While Granger causality test results show there is causality from economic growth, urbanization, trade volume and industrialization to energy consumption, Toda-Yamamoto causality test results show, there is causality from industrialization to energy consumption per capita.