Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Samba Sowe

Yerel Yönetimlerde Reform: Türkiye ve Gambiya Mukayesesi

Reform In Local Governments: Comparıson Between Gambıa And Turkey

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER

2018

Yerel Yönetim, Reform, Âdem-i Merkeziyetçilik, Özerklik, Kalkınma, Yerel Hükümet Otoriteleri, Türkiye, Gambiya, Karşılaştırma, Benzerlikler, Farklılıklar

 

1970'lerin sonu ve 1980'lerin başı itibariyle kurulan merkezi hükümetlerin etkisiz ve karmaşık bürokratik sistemleri yanı sıra verimlilik, etkinlik, üretkenlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından zayıf olmaları modern yerel yönetim sistemlerinin doğmasına yol açmıştır. Bu sistemler, ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınması için etkin ve etkili birer araç olarak ziyadesiyle teşvik edilmiştir. Yerel yönetim kavramı, hükümetleri hem kentsel hem de kırsal alanlarda yaşayan topluluklara daha yakın hale getirmeyi ve vatandaşların ulusal kalkınmaya daha üretken bir şekilde katılmalarını amaçlayan temel ilkelere dayanmaktadır. Modern yerel yönetim sistemlerinin teşvik ettiği yönetişim ve demokrasi ilkeleri ise insanoğlu için en büyük miraslardan biridir. Yerel yönetimler, insanların hayatlarını ve geçimlerini geliştirmeye yönelik politika ve programların uygulayıcıları olarak görülmektedir. Yerel yönetimler, insanların, temel ihtiyaçlarının karşılandığı barışçıl, uyumlu ve gelişmiş topluluklarda yaşamasını da teşvik etmektedir. Bununla birlikte, dünyanın farklı köşelerinde hem kurumsal yapılanma hem de hizmet sunma açısından farklılık gösteren çeşitli yerel yönetim türleri vardır. Bunlardan bazılarının diğerlerine göre daha etkili olduğu düşünülmektedir. Yukarıda bahsedilen hususların ele alındığı bu tez, Gambiya ve Türkiye'deki yerel yönetim sistemleri ve reformlarını karşılaştıran bir çalışmadır. Çalışma kapsamında; iki sistem arasındaki temel benzerlikler, yönetişim yapıları, roller, sorumluluklar ve yasal çerçeveler ele alınmıştır. Sistemler arasındaki farklılıklar ise özleri itibariyle verimlilik, etkililik ve üretkenlik düzeylerindedir. Gambiya ve Türkiye'deki yerel yönetim sistemleri ve reformlarının farklılık ve benzerliklerinin ortaya çıkarıldığı bu tezde, iki sistem arasındaki temel farkların hizmet kapsamı, gelir kaynakları ve özerklik düzeylerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

The low level of efficiency, effectiveness, productivity, transparency and accountability and the ineffective, as well as complex bureaucratic systems of central governments in the late 1970's and early 1980's, led to the birth of modern local government systems. This system was highly promoted as an effective and efficient tool for the socio-economic development of countries. Its concept came with guiding principles aimed at bringing governments closer to the people both in the urban areas and the periphery as well as enhancing the productive participation of citizens in national development. Modern local government systems also promoted the principles of good governance and democracy, which remain one of its biggest legacies. Local governments are seen as implementers of policies and programs that are geared towards developing the lives and livelihoods of all. The concept further promoted the living of people in communities that can satisfy the basic needs for living in a peaceful, harmonious and developed place. However, there are different types of local governments in different parts of the world in both their institutional setup and provision of services. Some have been evaluated to be more effective than others. Considering the above, this thesis is a comparative study of the local government systems and reforms in The Gambia and Turkey. The study found that the fundamental similarities between the two systems are in their structures of governance, roles and responsibilities as well as their legal frameworks. Differences can inherently be found in their efficiency, effectiveness and productivity levels. While establishing the differences and similarities, the thesis posits that the main differences between the two countries’ local government systems arise from their scope of services, sources of revenue and levels of autonomy.