Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Kosret Bapir Maghdid Beg Zade

Kerküklü Şair Esad Naib’in Şiirleri Üzerine Dil İncelemesi

Language İnvestigatıon On The Poems Of Kırkuk Poet Esad Naıb

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Serap KARAKILIÇ AKI

2018

Esad Naib, Dil İncelemesi, Şiir, Irak- Türkmen edebiyatı

 

Bu çalışma, Irak-Türkmen edebiyatının önemli ve başarılı şairlerinden biri kabul edilen Esad Naib’in Zaman’ın Eli adıyla bir araya getirilmiş eserindeki şiirlerinin dil hususiyetlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma, Giriş, Birinci, ve İkinci bölümle sonuç bölümünden oluşmaktadır. Giriş Bölümünde Irak Türkmen edebiyat tarihi hakkında bilgiler verilmiştir. I. Bölüm Esad Naib’in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri; II. Bölüm, Kelime Dünyası, Kelime Grupları ve Cümle ana başlıklarını taşımaktadır. Bütün kelimelerin sayısı, türleri ve sıklıkları bu bölümde belirtilmiştir. Çalışmada elde ettiğimiz tespitler genel biçimde değerlendirilerek Sonuç bölümünde verilmiştir.

 

This study was prepared to reveal the language characteristics of the Esad Naib's poetry book, which is known "Zamanın Eli", one of the important and successful poets of Iraq- Turkmen literature. This thesis, consists of the Introduction, I. and II. Sections with the Conclusion. Introduction Section provides information about the history of the Iraqi Turkmen literature. In the I. Section Esad Naib's Life, literary personality and works. II. Section bears the title of: Word World, Word categories and sentences. The number of all word types and frequency are given in this section. The results obtained in this study in general form are given by evaluating the conclusion section.