Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Fatma Bilge Yıldız

Türkiye’nin Enerji Politikaları ve Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sosyal ve Mekansal Süreçler: Sinop Örneği

Energy Polıcıes Of Turkey And Socıal And Spatıal Processes In The Establısment Of Nuclear Power Plants: Case Of Sınop

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çiğdem VAROL ÖZDEN

2015

Enerji kaynakları, enerji politikaları, nükleer enerji, mekansal planlama, yer seçimi, katılım

 

Enerji geçmişten bugüne yaşamı sürdürebilmek için vazgeçilmez bir etmen olmakla birlikte, ülkelerin kalkınmasında, refah düzeylerinin artışında, sosyal ve kültürel yapılarının gelişiminde önemli rol oynamakta, kısacası insanlık için olmazsa olmaz ihtiyaçların başında gelmektedir. Teknoloji çağının yaşandığı günümüzde Dünya genelinde artan nüfusa ve gelişmişlik düzeylerine paralel olarak enerji ihtiyacı ve buna bağlı olarak enerji açığı da giderek artmakta, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına ülkeler enerji politikalarını belirlemektedir. Bu çalışma kapsamında, güncel tartışmalarda önemli yer tutan nükleer enerjiye yönelik; sosyo-ekonomik olarak gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde uygulanan politikaların incelenmesi ve sınıflandırılması ile ülkemizin enerji politikalarının değerlendirilmesi ve ülkemizde ilk kez deneyimlenen nükleer santrallere yönelik olarak yürütülen sosyal ve mekânsal süreçlerin Dünya’daki uygulamalara göre nasıl farklılaştığının ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin ikinci nükleer güç santralinin kurulması planlanan Sinop İli örnek alan olarak belirlenmiş; Sinop’ta yapılması planlanan nükleer güç santraline yönelik yürütülen sosyal ve mekansal süreçler; ilgili mevzuatın, yer seçim sürecinin, mekânsal planların, ÇED sürecinin incelenmesi ve hanehalkı ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması yöntemleri ile ortaya konulmuştur.

 

Energy, being an irreplaceable factor for sustaining the life from the past to today, plays a significant role in the development of countries, increasing their welfare and improving their social and cultural patterns; in brief it becomes one of the essential requirements of humanity. In today’s world of technology, parallel with the increase in population and level of development in the world, the need for energy and accordingly energy gap is ever increasing and countries determine their energy policies to reduce the outsource dependency. In this study, with regard to the nuclear energy which takes an important place in the current discussions; it is aimed to examine and to classify the energy policies in socio-economically developed, developing and less developed countries, to evaluate our country’s energy policy and to compare the differences of the social and spatial processes in the establishment of nuclear plants which our country has been experiencing for the first time with the world experience. In this context, the Province of Sinop, being the city where Turkey’s second nuclear power plant is planned to be established, is determined as the case study; the social and spatial processes conducted to the nuclear power plant planned to be established in Sinop has been exposed through the examination of relevant legislation, site selection processes, current spatial plans and process of Environmental Impact Assessment (EIA) and through gathering the point of views of inhabitants and non-governmental organizations by household surveys and in-depth interviews.