Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Sezer Eşfer

Kardiyopulmoner Resusitasyonda Optimal Kurtarıcı Sayısının Önemi

The Importance of Optimal Rescuer Number in Cardiopulmonary Resuscitation

Türkçe

Tıpta Uzmanlık

Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

DOÇ. DR. İSA KILIÇASLAN

2018

Kardiyopulmoner resüsitasyon, kurtarıcı, kalite, dinlenme zamanı.

 

KPR kalitesi üzerine etki eden en önemli faktörlerdeni birinin kurtarıcı yorgunluğu olduğu belirtilmiştir. Amaç: Çalışmamızda kurtarıcıların dinlenme sürelerinin KPR uygulamasındaki başarılarının artmasına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmamız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalında 12 kurtarıcı ile prospektif olarak yapıldı. Kurtarıcıların yaş, son eğitim süresi, BKİ ve deneyimin KPR üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmamızda 12 kurtarıcı değişik sayılarda gruplara bölünerek, aktif KPR ve dinlenme sürelerinin KPR‘ın kompresyon, dekompresyon ve bası hızı üzerine olan etkileri araştırıldı. Bulgular: Çalışmamızda kurtarıcıların yaş ortalaması 27,3±2,0 yıl olup, yaş ile bazal hız arasında pozitif yönlü korelasyon saptandı (p<0,05). Kompresyon ve dekompresyon oranlarının yaş ile arasında ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Deneyim, KPR uygulama sıklığı, BKİ ve son eğitim süresinin kalp hızı, kompresyon ve dekompresyon oranları arasında ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Çalışmamızda kurtarıcıların uygun bazal kompresyon oranı %92,1±7,9, uygun bazal dekompresyon oranı %94,8±6,0 ve bazal bası hızı 112,9 bası/dk olarak saptandı. Grup 1‘de kompresyon, dekompresyonun ve kalp hızının ilk grupta özellikle 4 ve 5 siklüslerde düştüğü (p<0,05); diğer gruplarda genel olarak değişmediği veya hafif arttığı saptandı (p>0,05). Grupların kendi aralarında kompresyon, dekompresyonun ve kalp hızında farklılık saptanmadı (p>0,05). Grup 1‘in kompresyon, bası hızı ve dekompresyonun 3 ve 4 siklüs arasında grup 2‘den düşük olduğu belirlendi (p<0,05). Grupların ilk ve son siklüs kıyaslamasında Grup1‘deki düşüklüğe bağlı olarak kompresyon oranında anlamlı düşüklük saptandı (p<0,05); Sonuç olarak KPR siklüsleri arasındaki dinlenme zamanı ilişkili olup; 2 kurtarıcı ile yapılan KPR kalitesinde düşme saptanırken, 3 veya daha fazla kurtarıcıda KPR kalitesinde farklılıklar anlamsız düzeydedir. Bu nedenle KPR ekibinin en az 3 kurtarıcıdan oluşması önerilir.

 

One of the most important factors affecting CPR quality is the rescuer tiredness. Aim: The purpose of our study is to investigate the effect of restorers' rest periods on the success of CPR implementation. Material and Method: Our study was carried out prospectively with 12 rescuers in Gazi University Faculty of Medicine Emergency Medicine Department. The effect of rescuers on age, recent training duration, BMI and experience on CPR was investigated. In our study, 12 rescuers were divided into groups to investigate the effects of active CPR and rest periods on CPR compression, decompression and compression rate. Results: In our study, the mean age of the subjects was 27.3 ± 2.0 years, and there was a positive correlation between age and basal rate (p<0.05). Compression and decompression rates were not associated with age (p>0.05). Experience, CPR practice frequency, BMI and cardiac rate of last training, no relation between compression and decompression rates (p>0.05). In our study, the appropriate basal compression rate was 92.1 ± 7.9%, the appropriate baseline decompression rate was 94.8 ± 6.0 and the basal compression rate was 112.9 bpm. Group 1, compression, decompression and heart rate decreased in the first group especially at 4 and 5 cycles (p <0.05); it did not change in general or slightly increased in the other groups (p> 0.05). There was no difference in compression, decompression and heart rate among the groups (p> 0,05). Compression, compression rate, and decompression of group 1 were found to be lower between group 3 and group 4 (p <0,05). Compression pressure was significantly lower in Group 1 compared to the first and last cycle (p <0.05), depending on the low in Group 1. As a result, resting time between CPR cycles is related; While a decrease in the quality of CPR with 2 rescuers is detected, differences in CPR quality in 3 or more rescuers are insignificant. For this reason, the CPR team must have at least 3 rescuers.