Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Hüseyin Bayraktar

Cbs Ve Sokak Taraması Yöntemleri Kullanılarak Düzcekaynaşlı İlçesinin Afet Riski Yönünden Yerleşim Durumunun Belirlenmesi Ve Yerel Afet Risk Yönetimi

Identıfyıng Settlement Suıtabılıty Of Duzce-Kaynaslı Dıstrıct In Terms Of Dısaster Rısks Usıng Gıs And Street Scannıng Methods And Local Dısaster Rısk Management

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hanifi TOKGÖZ

2014

Yerel Afet Risk Yönetimi, Deprem, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sokak Taraması, Yerel Deprem Puanı

 

Bu çalışmada, Düzce ili Kaynaşlı ilçesinde, yerel yönetim ile ortak çalışma yapılarak, sokak taraması yöntemiyle yerleşimin depreme dayanım açısından bina envanteri çıkarılmıştır. Bina envanter çalışmasında ilçe merkezinde toplam 7 mahallede 2112 bina incelenmiştir. Çalışma kapsamında yerel yöneticiler ile yerleşimdeki afete hazırlık bakımından mevcut durumun belirlenmesi amacıyla yüz yüze görüşülerek sorular sorulmuş ve cevaplar değerlendirilmiştir. Öncelikle görüşme yapılan 7 farklı kurum ve kuruluş hakkında bilgiler alınmış ve afete hazırlık için yaptıkları çalışmalara dair farklı sorular sorulmuştur. Son soruda her kuruluş yöneticisine görüş ve önerileri sorularak, mevcut sistemin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeleri alınmıştır. Çalışmada, yerleşimin Bakanlık tarafından onaylı ve halihazırda geçerli “Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Yerleşim Yerinin Revize İmar ve İlave İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu”nda yer alan zemin etüdü çalışmaları ve hesaplarına göre oluşturulmuş 1/5000 ölçekli raster haritalar ArcGIS programında sayısallaştırılarak, tez çalışması kapsamında altlık olarak kullanılmıştır. Çalışmanın son aşamasında mevcut veriler ile saha çalışmasında elde edilen teknik ve sosyal veriler birleştirilerek, tez çalışması kapsamında Yerel Deprem Puanı (YDP) yöntemi geliştirilmiştir. Yerel Deprem Puanı, belirlenen 7 farklı parametre sonucunda hesaplanmakta; bulunan sonuca göre yerleşimin afete hazırlık durumu belirlenmektedir. Yerel Deprem Puanı uygulamasıyla hedeflenen, yerleşimin afete hazırlık düzeyinin saptanması ve buna göre hazırlık çalışmaların artırılması ya da güncel tutulmasının sağlanmasıdır. Tez çalışması kapsamında elde edilen tüm sonuçlar yerel yöneticiler ile paylaşılarak, farkındalığın artırılması yanında afete hazırlık amaçlı karar verme süreçlerinde katkı sağlanması, yerel yönetimlere bilimsel ve teknik yönden destek olması, afete hazırlık yöntemlerinin yerleşimde yaşayanların katılımıyla geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

In this study, with the cooperation of the local authorities, a physical inventory of the location in terms of earthquake resistancy was established through street scanning method in Kaynasli, a district of Duzce Province in Turkey. For building inventory work, 2112 buildings located in 7 neighborhoods in Kaynaşlı city center were examined. Within the scope of this study, local authorities were interviewed in order to assess the current status of disaster preparedness in the settlement and their answers were evaluated. Information regarding 7 different institutions and agencies was obtained and questions about their disaster preparedness work were gathered. In the last question, all participants were asked to share their opinions and suggestions on the improvement of current system. In the course of the study, raster maps of 1/5000 scale, based on ground survey results and calculations presented in the “Geological and Geotechnical Survey Report for the Settlement in Kaynasli”, the officially approved and currently valid base for the reconstruction of the settlement, were digitalized utilizing ArcGIS software and used as the base for this study. In the final part of the study, the technical and social data obtained in the fieldwork were integrated with the existing data and Local Earthquake Score (LES) method was formulated. LES is calculated by using 7 different parameters and, disaster preparedness of the area is evaluated according to the score attained. The aim of calculating the Local Earthquake Score is to identify local disaster preparedness level and to increase or update preparedness work accordingly. It is aimed to share the results of this study with the local authorities to increase awareness as well as to render assistance during their decision making processes related to disaster preparedness, to provide scientific and technical support to the local administrations, and the develop disaster preparedness methods with public participation in the settlement.