Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Tuğçe Duman

Altmış Beş Yaş Üstü Ve Altı Akut İnme Tanılı Hastaların Postüral Kontrol, Denge, Mobilite Ve Bağımsızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması

Comparıson Of Postural Control, Balance, Mobılıty And Independence Levels In Patıents Wıth Acute Stroke Dıagnosed Between Over And Below Sıxty-Fıve Years

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. İlke KESER

2017

Akut inme, yaşlı, fonksiyon, denge, mobilite, postür, bağımsızlık

 

Yaşlanmaya bağlı olarak pek çok sistemde değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler, yaşlı bireylerde fonksiyonelliğin ve bağımsızlık seviyesinin azalmasına neden olmaktadır. Yaşlılarda meydana gelen değişiklikler komorbid hastalıkların ve bunlara bağlı olarak inme riskinin artmasına neden olmaktadır. İnme geçirilmesi durumunda yaşa bağlı bozukluklara inmeden kaynaklanan motor, duyusal ve kognitif bozukluklar da eklenerek özür düzeyini yükseltmektedir. 65 yaş üstü akut inme hastalarında oluşan özel ihtiyaçları belirleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı akut dönem inme tanılı 65 yaş ve üzeri hastaların, 65 yaş altındaki hastalardan postür, denge, mobilite ve bağımsızlık düzeyi etkilenimlerindeki farklılıkları saptamaktır. Çalışmaya Ankara Numune Hastanesi nöroloji servisinde inme tanısı ile takip edilen 47 hasta dâhil edildi. Hastalardaki inme şiddeti, özür düzeyi, motor fonksiyon, postüral kontrol, denge, mobilite ve bağımsızlık düzeyi sırası ile Ulusal Sağlık Enstitüleri İnme Skalası, Modifiye Rankin Skalası, İnme Rehabilitasyonunda Hareket Değerlendirme Ölçeği, İnme için Postüral Değerlendirme Ölçeği, Berg Denge Ölçeği, Rivermead Mobilite İndeksi ve Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi ile değerlendirildi. Hastaların yaş ortancaları 64 (43-83) yıldı. 65 yaş ve üzeri hastalarla diğer hastalar arasında postür, denge, mobilite ve bağımsızlık düzeyi açısından fark bulundu (p<0,05). Özür düzeyinin her iki hasta grubunda benzer olduğu tespit edildi (p>0,05). 65 yaş üzeri inme hastalarında fiziksel etkilenim, fonksiyonellik, bağımsızlık düzeyi ve motor fonksiyon etkilenimlerinin 65 yaş altındaki inme hastalarına göre çok daha belirgin olduğu saptandı. Bu hastalarda fiziksel etkilenimlerin belirlenebilmesi ve ihtiyaçların tespit edilmesi için rutin uygulamalarda daha bireyselleştirilmiş ve detaylı değerlendirmelerin yapılmasının yararlı olacağı düşünüldü.

 

Due to aging, changes occur in many systems. These changes lead to a decline in functionality and independence level in elderly individuals. Alterations in the elderly cause comorbid diseases and as a result of these increase the risk of stroke. In case of a having stroke, motor, sensory and cognitive disorders resulting from stroke increase the level of disability by being added to age-related disorders. A limited number of studies have identified specific needs in acute stroke patients over 65 years of age. The aim of this study was to determine the differences of 65 years and older patients than younger than 65 years old patients with acute stroke for posture, balance, mobility and independence level of patients. The study included 47 patients followed at the Ankara Numune Hospital Neurology service with stroke diagnosis. The stroke severity, level of disability, motor function, posture, balance, mobility and independence level were assessed by the National Institutions of Health Stroke Scale, Modified Rankin Scale, Stroke Rehabilitation Assessment of Movement Scale, Postural Assessment Scale for Stroke, Berg Balance Scale, Rivermead Mobility Index and the of Barthel ADL Index, respectively. Age medians of patients were 64 (43-83) years. There was a significant difference in posture, balance, mobility and independence level among patients over 65 years old and other patients (p <0,05). The level of disability was found to be similar in both groups (p> 0,05). It was found that physical impact, functionality, level of independence, and motor function were significantly more prominent in stroke patients over 65 years of age than stroke patients under 65 years of age. It was thought that it would be beneficial to make more, detailed and individualized assessments in routine practice to determine physical influences and identify needs in these patients.