Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ali Kılıç

Uyluk Bölgesinde Korse Ve Bandaj Kullanımının İzokinetik Bacak Kuvvetine Etkisi

The Effect Of Bandagıng And Corset In Thıgh Area On Isokınetıc Leg Strength

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

2017

Bandajlama, izokinetik kuvvet, korse

 

Çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde uyluk bölgesine yapılan korse ve bandaj uygulmalarının izokinetik bacak kuvvetine etkisinin araştırılması ve karşılaştırılmasıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden 19-23 yaş aralığında 44 kadın ve 25 erkek olmak üzere toplam 69 gönüllü çalışmaya katıldı. Deneklere her biri farklı günlerde olmak kaydıyla 3 farklı protokol (a-5 dakika süreli hafif koşu sonrası izokinetik sağ bacak ölçümü, b-5 dakika süreli hafif koşu sonrası elastik bandaj sarılıp izokinetik sağ bacak ölçümü, c-5 dakika süreli hafif koşu sonrası sağ bacağa uygun olan korse giydirilerek izokinetik sağ bacak ölçümleri) uygulandı ve her protokolden sonra İsomed 2000 izokinetik cihazıyla hamstring ve kuadriseps izokinetik kuvvetleri ile hamstring/kuadriseps izokinetik kuvvet oranı değerleri kaydedildi. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 20 paket programı kullanılarak yapıldı. Analizler sonucunda a-b, a-c, a-b-c ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar tespit edildi. Sonuç olarak bandajlama ve korse kullanımının hamstring ve kuadriseps izokinetik kuvvetini düşürdüğü gözlemlendi. Bandajlama, korse uygulamasına göre izokinetik kuvveti daha fazla düşürdü. Bununla birlikte bandajlama ve korse kullanımı, hamstring/kuadriseps oranında istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğe neden olmadı.

 

Goal of the study was to examine and compare the effect of bandaging and corset on isokinetic leg force in healty people. 44 female and 25 male people, their ages between 19- 23 years, from Gazi University Faculty of Sports Sciences volunteered in the study. 3 different protocols on different days were applied to the subjects. The said protocols involved (a) light run for 5 minutes, (b) elastic bandage using in thigh area after light run for 5 minutes, (c) corset using in thigh area after light run for 5 minutes. Hamstring and quadriceps isokinetic forces and isokinetic force ratio values were recorded by Isomed 2000 isokinetic device after each protocol. Statistical analysis of the data acquired during the study was conducted by SPSS 20 software package. At the end of the analysis statistically significant results were acquired between a-b, a-c, a-b-c measurements. It was noted that using bandage and corset reduced isokinetic strength of hamstring and quadriceps. The bandage lowered the isokinetic strength more than the using corset. However, the use of bandages and corsets did not cause a statistically significant change in hamstring / quadriceps ratio