Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Celal Bulğay

12-14 Yaş Grubu Atletizm Ve Güreş Sporcularının Fiziksel, Fizyolojik Ve Motorik Özelliklerinin Branşlaşma Yönünde İncelenmesi

Analysıng Of Physıcal, Physıologıcal And Motor Features Of Runners And Wrestlers In The Age Group Of 12-14 Years Old In Terms Of Specıalızıng

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

2017

Çocuklar, Atletizm, Güreş

 

Çalışmanın amacı, 12-14 yaş grubunda erkek orta mesafe koşu (atletizm) ve serbest güreş sporlarında, haftada 6 gün ve en az 2 yıl düzenli antrenman yapan aynı zamanda ulusal düzeyde müsabık çocukların fiziksel, fizyolojik ve motorik özeliklerinin spor yapmayan çocuklarla karşılaştırılması ve sporcu çocukların branşlaşma düzeyindeki etkilerinin incelenmesini araştırmaktır. Araştırma grubu Ankara’daki Keçiören Mecidiye Orta Öğretim Okulu ve Alaeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasından seçilmiştir. Bu okullarda 12-14 yaş grubu düzenli atletizm antrenmanı yapan 15 çocuk, düzenli güreş antrenmanı yapan 17 çocuk ve aynı yaş grubundan spor yapmayan 15 gönüllü denek olmak üzere toplamda 47 öğrenci araştırma grubunu oluşturmuştur. Ölçümlerde yaş, boy uzunluğu, vücut ağılığı, T-testi, kavrama kuvveti, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, vücut yağ oranı, flamingo denge, esneklik, 1dk. Mekik, VKİ., 30 m. Sürat koşusu, 1000 m. Koş-yürü testleri yapılmıştır. Verilerin analizi Levene testi sonuçlarına göre homojeninizesin göre değerlendirilmiştir. Homojense ANOVA değilse Kruskall Wallis karşılaştırma testi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar sonucunda ortalamalar arasında fark görülen değişkenlerde bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığının belirlenmesinde ise TUKEY testi kullanılmıştır. Çeviklik için T-testi, kavrama kuvveti sağ ve sol, esneklik, 1dk. Mekik, VKİ, 30 m. Sürat, 1000 m. Koş-yürü testlerinde için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ancak boy, kilo, durarak uzun atlama, yaş, flamingo denge, vücut yağ oranı, dikey sıçrama, için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Araştırma sonuçlarına baktığımızda 1000 m koşu-yürü, 30 m. Sürat koşusu, çeviklik (T-testi), boy uzunluğu, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, düzeyinde en iyi değerlerin atletizm grubuna ait olduğu görülmüştür. Vücut ağırlığı, vücut yağ oranı, kavrama kuvveti, flamingo denge, 1dk. Mekik, esneklik, parametrelerindeki değerlerde ise güreşçi grubun daha iyi sonuçlara sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol grubun da ise düzenli egzersiz yapmadıkları için değerleri atletizm ve güreş sporları ile ilgilenen çocuklara oranla daha düşük bulunmuştur. Grupların farklılıkları değerlendirildiğinde 12-14 yaş grubu sporcu çocukların orta mesafe koşu (atletizm) ve serbest güreş branşlarına özgü performanslarının gelişimlerinde farklı bir eğilim içerisinde oldukları söylenebilir.

 

The purpose of the study is to compare the physical, motor and physiological features of students in the age group of 12-14 years old male 6 days each week at least 2 years who regularly practice in runner and free wrestling sports with non-sports students, and explore its impacts on the sports students' level of specializingin these branch. The research group was selected among Keçiören Mecidiye Secondary School and Alaeddin Ozdenören İmam Hatip Secondary School students in Ankara. The research group consisted of 47 male students; 15 students in the age group of 12-14 years old who are engaged in runner training, 17 students in the same age group who are engaged in regular free style wrestling training and 15 volunteers in the same age group who do not do sports. Measurements included age, height, body weight, T-test, hand grip strength, standing jump, vertical jump, body fat percentage, flamingo balance test, flexibility, 1 min shuttle, BMI, 30 m speed run, 1000 m run-walk tests. The analysis of the data was evaluated according to the results of the Levene test for homogeneity. If the result was homogeneous, ANOVA method, otherwise Kruskal Wallis comparison test was used. In variables whose averages differed as result of multiple comparisons, the TUKEY test was used to find which groups these differences stemmed from. The results of agility, right and left grasp force, flexibility, 1 min shuttle, Body Mass Index (BMI), 30 m speed, 1000 m run-walk tests were statistically significant. However, the results for height, weight, age, long jump, flamingo balance, body fat percentage, vertical jump tests were not statistically significant. When we look at the results, it is found that the best results for 1000 m run-walk, 30 m speed run, agility (T-test), height, long jump, vertical jump were recorded in the athletics group. It has been observed that the wrestler group has better results in body weight, body fat percentage, hand grip strength, flamingo balance, 1 minute shuttle and flexibility parameters. The values of the control group were found to be lower than those who were engaged in athletics and wrestling as they did not exercise regularly. When the differences between the groups are evaluated, it can be said that there is a tendency towards specializing in their branch in the age group of 12-14 years old.